Polski Nowy Ład – kopia certyfikatu rezydencji

Polski Ład – kopia certyfikatu rezydencji

Już wkrótce wejdą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, którego proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, jednakże wygląda na to że nie nastąpią już kolejne zmiany. Nowy Ład wprowadzi wiele zmian do obecnie obowiązujących przepisów podatkowych. W tym, jak i w następnych, opracowaniach, postaramy się przybliżyć niektóre zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzoną działalność.

Jedną z korzystniejszych praktycznych zmian dla przedsiębiorców jest zmiana dotycząca formy certyfikatu rezydencji podatkowej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”) certyfikatem rezydencji jest „zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika” (art. 4a pkt 12; analogicznie art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak wynika z powyższego przepisu certyfikat rezydencji to dokument:

 • wystawiony przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej,
 • wskazujący dane identyfikujące podatnika, w tym jego nazwę i siedzibę, datę wystawienia oraz ewentualnie okres ważności dokumentu,
 • zawierający stwierdzenie, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie jego siedziby.

Rolą certyfikatu rezydencji jest potwierdzenie rezydencji podatkowej odbiorcy płatności dokonywanej przez polski podmiot. Co istotne certyfikatu rezydencji nie może zastąpić inny dowód (np. dokument potwierdzający prowadzenie przez określony podmiot działalności gospodarczej na terytorium danego państwa, a nawet informacja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, czy też decyzja podatkowa).

Forma certyfikatu

Do tej pory, zgodnie z przepisami Ustawy CIT, polskie podmioty dokonujące płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, powinny posiadać oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności w jakiej formie taki certyfikat jest wydawany przez zagraniczne organy podatkowe.

Wyjątek w tym zakresie dotyczył jedynie płatności, których wartość była stosunku niska. Otóż zgodnie z jeszcze obowiązującym art. 26 ust. 1n Ustawy CIT miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10.000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z takiej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Tarcza antykryzysowa

Tymczasowe ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadziła Tarcza antykryzysowa, zgodnie z którą w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dodatkowo, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy po ich odwołaniu, określony w przepisach ustawy o CIT warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Polski Ład

Na szczęście, ustawodawca zdecydował się na stałe wprowadzić możliwość korzystania z kopii certyfikatów. W ramach zmian, które wejdą w życie w ramach tzw. Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona zostanie możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji podatkowej, niezależnie od wartości dokonywanej płatności.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1n Ustawy CIT, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Powyższa zmiana jest z pewnością korzystna dla płatników i znacznie ułatwi realizację obowiązków płatnika.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0