POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Aktualna na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Niniejsza polityka wyjaśnia na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez JB Solutions, w ramach prowadzenia strony internetowej, dostępnej pod adresem jbsolutions.pl.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znaną również, jako RODO, ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Sposób zbierania danych od użytkowników i ich rodzaje

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Następujące typy danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, również gromadzone za pośrednictwem pików cookie;
 2. informacje o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny bezpośrednio lub za pośrednictwem Facebook Lead Ads i innych narzędzi, w tym o źródle skierowania, długości wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, wpisywane podczas rejestracji na naszej stronie;
 4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej jak np. adres do wysyłki zamówienia oraz dane do dokumentu zakupu;
 5. informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 6. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne podane dane;
 7. informacje publikowane na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portalu Facebook z zamiarem opublikowania ich w internecie, które obejmują nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe i zawartość postów;
 8. informacje zawarte w jakichkolwiek komunikatach wysyłanych do nas przez e-mail lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjnych i metadanych;
 9. wszelkie inne dane osobowe, które nam wysyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w regulaminie oraz niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 1. administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizacja naszej strony internetowej dla Ciebie, tworzenia statystyk oraz rozwoju strony, umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami;
 3. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. dostarczanie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłanie oświadczeń, potwierdzeń, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od Ciebie;
 7. wysyłanie Ci niekomercyjnych informacji handlowych;
 8. wysyłanie powiadomień e-mail, o które specjalnie poprosiłeś;
 9. wysyłanie Ci naszego biuletynu e-mail, jeśli go zamówiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
 10. wysyłanie wiadomości marketingowych dotyczących naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej)
 11. wysyłania informacji o usługach i informacjach handlowych oraz innych celach związanych z promocją;
 12. dostarczanie osobom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji). Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi Administrator Danych współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu;
 13. zajmowanie się zapytaniami i skargami złożonymi przez lub w związku z naszą stroną internetową, w tym kontakt z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej;
 14. dbanie o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 15. sprawdzanie zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 16. wykorzystywanie do celów marketingowych danych osobowych oraz informacji udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz podawanych przy okazji udziału w konferencjach, szkoleniach lub innej formie tzw. eventu organizowanego przez Administratora Danych.
 17. inne zastosowania.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu marketingu bezpośredniego ich lub innych osób trzecich. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, w uzasadniony sposób niezbędny do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy przedsiębiorstw (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), które są w uzasadniony sposób niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 2. w związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi;
 3. w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 5. każdej osobie, co do której istnieje uzasadnione przekonanie, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli, w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ mógłby zasadnie nakazać ujawnienie tych danych osobowych.

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej polityce, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie danych osobowych.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawarte za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione przez technologię szyfrowania.
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie).

Środki ochrony danych osobowych

 1. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.
 2. Podczas korzystania ze strony użytkownicy są informowani o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania.
 3. W celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje się środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL.
 4. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia usługi, tj. tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a więc do  momentu w którym:
  1. przestanie na administratorze danych ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
  3. zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” ciasteczkami. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia. Z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na jego temat mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymywanymi z plików cookie.

Użytkownik wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie, zgodnie z warunkami niniejszej polityki, podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, zezwala nam na używanie plików cookie za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę.

Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie – na przykład:

 1. W przeglądarce Internet Explorer można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień zastępowania obsługi plików cookie dostępnych po kliknięciu „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”.
 2. W Firefoksie możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj pliki cookie z witryn”.
 3. W Chrome możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Zablokuj witryny przed ustawieniem wszelkie dane” w nagłówku „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze – na przykład:

 1. W Internet Explorerze musisz ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje na ten temat znajdziesz na http://support.microsoft.com/kb/278835).
 2. W przeglądarce Firefox możesz usuwać pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystko Ciasteczka”.
 3. W Chrome możesz usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i inne witryny i dane wtyczek ”przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Usuwanie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Wszystkie te usługi i funkcje wspomniane powyżej są przykładem usług stron trzecich w stronie. Umieszczają one pliki cookies w przeglądarkach Użytkowników kiedy odwiedzają oni stronę. Użytkownicy są informowani w jasny i zrozumiały sposób jak ich dane będą używane.

Zgoda Użytkowników na użycie plików Cookies jest zgodna z RODO, wydana na podstawie prostych i konkretnych informacji o typach danych i ich przeznaczeniu, wydana przed przetwarzaniem jakichkolwiek danych innych niż ściśle wymagane, co jest znane jako „uprzednia zgoda” (eng. „prior consent”), wydana dobrowolnie jako pozytywna akcja, rezultatem prawdziwego wyboru. Użytkownik ma możliwość odrzucenia zbędnych cookies i nadal możliwość używania strony. Zgoda jest zachowana jako dowód wyrażenia zgody, odwracalna. Użytkownik ma możliwość anulowania zgody kiedykolwiek ma na to ochotę.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz;
 2. podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu;
 3. czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach;
 4. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu;
 5. źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto korzystamy, w ramach Google Analytics, z następujących Funkcji Reklamowych:

 1. raporty demograficzne i zainteresowań;
 2. remarketing;
 3. funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 1. przedział wieku, w którym się znajdujesz;
 2. Twoja płeć;
 3. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;
 4. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Ads i Insights

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Narzędzia społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;
 2. Twitter – https://twitter.com/en/privacy;
 3. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 4. Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Adwords

Korzystamy z usługi Google Adwords, aby za pomocą środków reklamowych (tzw. Google Adwords) zwracać uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są nasze poszczególne działania marketingowe. Wykorzystujemy to narzędzie, aby wyświetlać mogącą Państwa interesować reklamy. Mając takie informacje, jesteśmy w stanie udoskonalać naszą stronę www i dostosowywać ją do Państwa wymagań i preferencji oraz rzetelnie obliczać koszty reklamowe.

Tego typu środki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Server”. Wykorzystujemy do tego pliki cookie Ad Server, za pomocą których można zmierzyć określone parametry skuteczności, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkownika. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę www przez reklamę Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa urządzeniu, z którego odwiedzają Państwo stronę www. Te pliki cookie z reguły tracą ważność po 90 dniach i nie powinny być wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Z reguły oprócz pliku cookie w postaci wartości analitycznych zapisywane jest unikalne ID pliku cookie, liczba odsłon (Frequency), ostatnia odsłona (istotne dla konwersji Post-View) oraz informacje opt-out (informacja, że użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklamy).

Dzięki tym plikom cookie Google może ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony www klienta Adwords, a okres przechowywania plików cookie zapisanych na jego urządzeniu, z którego odwiedza stronę www, jeszcze nie minął, Google i klient mogą określić, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Adwords przypisywany jest inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie nie mogą śledzić klientów Adwords poprzez stronę www. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w wymienionych środkach reklamowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne, które nie zawierają Państwa danych osobowych. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań marketingowych okazały się najbardziej efektywne. Nie otrzymujemy dodatkowych danych wynikających ze stosowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy zidentyfikować użytkowników w oparciu o te informacje.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi „Google Adwords” stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa wyrażonej zgody lub gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Tego typu pliki cookie są usuwane po 90 dniach.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania z Google Adwords ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie i odpowiednio dostosowując ustawienia.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Składając zamówienie musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Dokonując zakupów jako gość  na stronie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zamówienia, w ramach realizacji zamówienia możesz podać więcej swoich danych osobowych.

Dane przekazane w związku z dokonaniem zamówienia są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie udostępnionego na stronie (https://jbsolutions.pl/regulamin), co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o zakończeniu realizacji zamówienia, przy czym nie doprowadzi to usunięcia Twoich danych z naszej bazy, ponieważ dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia, które może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem danych osobowych naszej strony. Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. Uprawnienia to m.in.:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Warunek podania danych osobowych

Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych w ramach prowadzenia strony, brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych.

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:

JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna  11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637

E mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).