POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Niniejsza polityka wyjaśnia na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez JB Solutions, w ramach prowadzenia strony internetowej, dostępnej pod adresem www.jbsolutions.pl.

Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znana również, jako RODO, ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Sposób zbierania danych od użytkowników i ich rodzaje

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Następujące typy danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, również gromadzone za pośrednictwem pików cookie;
 2. informacje o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny bezpośrednio lub za pośrednictwem Facebook Lead Ads i innych narzędzi, w tym o źródle skierowania, długości wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, wpisywane podczas rejestracji na naszej stronie;
 4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej jak np. adres do wysyłki zamówienia oraz dane do dokumentu zakupu;
 5. informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 6. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne podane dane;
 7. informacje publikowane na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portalu Facebook z zamiarem opublikowania ich w Internecie, które obejmują nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe i zawartość postów;
 8. informacje zawarte w jakichkolwiek komunikatach wysyłanych do nas przez e-mail lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjnych i metadanych;
 9. wszelkie inne dane osobowe, które nam wysyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w regulaminie oraz niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 1. administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizacja naszej strony internetowej dla Ciebie, tworzenia statystyk oraz rozwoju strony, umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami;
 3. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. dostarczanie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłanie oświadczeń, potwierdzeń, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od Ciebie;
 7. wysyłanie Ci niekomercyjnych informacji handlowych;
 8. wysyłanie powiadomień e-mail, o które specjalnie poprosiłeś;
 9. wysyłanie Ci naszego biuletynu e-mail, jeśli go zamówiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
 10. wysyłanie wiadomości marketingowych dotyczących naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej) Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach związanych z promocją;
 11. dostarczanie osobom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji);
 12. zajmowanie się zapytaniami i skargami złożonymi przez lub w związku z naszą stroną internetową, w tym kontakt z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej;
 13. dbanie o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. sprawdzanie zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 15. inne zastosowania.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu marketingu bezpośredniego ich lub innych osób trzecich.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, w uzasadniony sposób niezbędny do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy przedsiębiorstw (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), które są w uzasadniony sposób niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 2. w związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi;
 3. w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
 5. każdej osobie, co do której istnieje uzasadnione przekonanie, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli, w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ mógłby zasadnie nakazać ujawnienie tych danych osobowych.

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej polityce, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Bezpieczeństwo swoich danych osobowych

 1. Podejmiemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie danych osobowych.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawarte za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione przez technologię szyfrowania.
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie).

Środki ochrony  danych osobowych:

 1. Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

Podczas korzystania ze strony użytkownicy są informowani o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania.

 1. W celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje się środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL
 2. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia usługi, tj. tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do  momentu w którym:

 

 1. przestanie na administratorze danych ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
 3. zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania;

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” ciasteczkami: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymywanymi z plików cookie.

Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, zezwala nam na używanie plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są używane, są określone poniżej:

 

 1. a) Korzystamy z Google Analytics i Adwords na naszej stronie, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, celem poprawy użyteczności strony internetowej, analizy korzystania ze strony internetowej, administrowania stroną internetową, zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa strony internetowej, personalizacji strony internetowej dla każdego użytkownika, reklamy docelowej, która może być szczególnie interesująca dla określonych użytkowników oraz do analizy ruchu w Internecie pozwalającego administratorowi na uzyskanie dogłębnej analizy w czasie rzeczywistym jak ich strona jest używana, jak bardzo i przez kogo. Jak również pozwala zbierać informację o tym jak użytkownicy znajdują stronę, jak się po niej poruszają, jak długo na niej pozostają, gdzie udają się dalej ze strony. Google Analytics to narzędzie do przetwarzania danych użytkowników.
 2. b) Korzystamy z Facebook Lead Ads, czyli reklam z celem zdobycia kontaktu do potencjalnego klienta. To narzędzie do pozyskiwania leadów dzięki skróconej ścieżce. Dane pozyskujemy „wewnątrz” Facebooka, bez konieczności przekierowywania potencjalnego klienta na zewnętrza stronę czy landing page.

 

 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie – na przykład:

 

 1. a) w przeglądarce Internet Explorer można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień zastępowania obsługi plików cookie dostępnych po kliknięciu „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 2. b) w Firefoksie możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj pliki cookie z witryn” ;
 3. c) w Chrome możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Zablokuj witryny przed ustawieniem wszelkie dane ”w nagłówku„ Pliki cookie ”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze – na przykład:
 2. a) w Internet Explorerze musisz ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje na ten temat znajdziesz na http://support.microsoft.com/kb/278835);
 3. b) w przeglądarce Firefox możesz usuwać pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystko Ciasteczka”;
 4. c) w Chrome możesz usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i inne witryny i dane wtyczek ”przed kliknięciem„ Wyczyść dane przeglądania ”.
 5. Usuwanie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Wszystkie te usługi i funkcje wspomniane powyżej są przykładem usług stron trzecich w stronie. Umieszczają one pliki cookies w przeglądarkach Użytkowników kiedy odwiedzają oni stronę. Użytkownicy są informowani w jasny i zrozumiały sposób jak ich dane będą używane.

Zgoda Użytkowników na użycie plików Cookies jest zgodna z RODO, wydana na podstawie prostych i konkretnych informacji o typach danych i ich przeznaczeniu, wydana przed przetwarzaniem jakichkolwiek danych innych niż ściśle wymagane, co jest znane jako ‚uprzednia zgoda’ (eng. ‚prior consent’), wydana dobrowolnie jako pozytywna akcja, rezultatem prawdziwego wyboru. Użytkownik ma możliwość odrzucenia zbędnych cookies i nadal możliwość używania strony. Zgoda jest zachowana jako dowód wyrażenia zgody, odwracalna. Użytkownik ma możliwość anulowania zgody kiedykolwiek ma na to ochotę.

Użytkownicy akceptując politykę prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie przez administratora zgłoszeń użytkowników na portalu Facebook, poprzez Facebook Lead Ads oraz korzystanie z Google Analytics.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia, które może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem danych osobowych naszej strony. Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. Uprawnienia to m.in.:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Warunek podania danych osobowych

Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych w ramach prowadzenia strony, brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych.

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:

JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna  11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637

E mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

 

.