Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Jak co roku Rada Ministrów ogłosiła nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które będą obowiązywać w 2024 r. Podobnie jak w poprzednim roku stawki te wzrosną w przyszłym roku aż dwukrotnie.

W dniu 15 września 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (poz. 1893).

Trzeba podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stawki minimalne mają zastosowanie nie tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ale również do zleceniobiorców oraz, w określonych przypadkach, do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4.242 złotych brutto, a od 1 lipca 2024 r. – 4.300 złotych brutto.

Powyższe oznacza, że w stosunku do obecnego minimalnego wynagrodzenia, wzrost o 700 złotych brutto (obecnie minimalne wynagrodzenie to 3.600 złotych brutto).

Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – od 1 stycznia przyszłego roku będzie wynosi 27,70 złotych brutto, a od lipca przyszłego roku już 28,10 złotych brutto.

Na co ma wpływ wzrost płacy minimalnej?

Trzeba dodatkowo pamiętać, że wzrost płacy minimalnej ma również znaczenie dla wielu innych dodatków oraz świadczeń na rzecz pracowników.

I tak przykładowo, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że wzrost płacy minimalnej będzie miał wpływ na dodatek za pracę w nocy.

Również, płaca minimalna ma wpływ na kwotę odprawy należnej pracownikowi w sytuacji gdy umowa o prace jest rozwiązywana przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników kwota odprawy uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:
– jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
– dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
– trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracowników był zatrudniony u danego ponad 8 lat.

Jednocześnie przepisy wskazują górną granicę odprawy pieniężnej – nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W okresie od stycznia do końca czerwca 2024 r. będzie to kwota 63.630 złotych brutto. Natomiast od lipca do grudnia 2024 r. wyniesie 64.500 złotych brutto.

Sankcje za wypłacanie wynagrodzenia poniżej minimalnego

Warto również pamiętać, że osoba, która wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, zleceniobiorcy lub osobie świadczącej usługi poniżej kwoty minimalnej podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 złotych.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy