Kolejne zmiany do Polskiego Ładu

Kolejne zmiany do Polskiego Ładu

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) wprowadziły szereg nowych regulacji podatkowych. Praktyka ich stosowania pokazała jednak, że znaczna część przepisów wymaga doprecyzowania lub nawet uchylenia.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustaw podatkowych, która ma być kolejną korektą Polskiego Ładu („Projekt”). Duża część proponowanych zmian będzie dotyczyć przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”).

Do najważniejszych proponowanych zmian należą:

 • Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie” – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 15b Ustawy CIT w przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, podatnik nie miałby możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów (w wartości tego świadczenia). W przepisach określono trzy kategorie kosztów uznawanych za ukrytą dywidendę, tj.:
  • gdy wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  • gdy racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany (…), lub
  • gdy koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Przepis ten, choć miał wejść w życie dopiero 1 stycznia 2023 r., już budził liczne wątpliwości interpretacyjne. Dlatego też zgodnie z projektem zmian, przepis ten ma zostać uchylony w całości, co w praktyce oznacza, że regulacje dotyczące tzw. ukrytej dywidendy w ogóle nie będą obowiązywały (art. 6 Projektu).

 • Wydłużenie okresu ważności oświadczenia płatnika dla celów WHT, który umożliwia wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay&refund. Zgodnie z projektem przepisów, złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu do końca roku podatkowego, w którym płatnik złożył to oświadczenie, a nie jak jest obecnie tylko przez trzy miesiące (art. 1 pkt 22 Projektu).
 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) – zgodnie z Projektem zaproponowano m.in. (i) doprecyzowanie terminu do złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego; (ii) zmiany w zakresie określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą; (iii) doprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem), (iv) doprecyzowanie terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia; (v) doprecyzowanie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto (art. 1 pkt 27-31 Projektu).
 • Rozliczanie strat przez PGK – w Projekcie proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe przez wskazanie, że znowelizowane zasady rozliczania strat znajdą zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 6 pkt 2 Projektu).
 • Polska spółka holdingowa (PSH) – proponuje się zmiany, które mają spowodować, że większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z proponowanych zmian, m.in.: (i) rozszerzenie rodzajów form, w których funkcjonować może spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną, (ii) przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z przepisów unijnych; oraz (iii) wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy) wraz ze związanym z tym wyłączeniem obowiązków płatnika podatku u źródła dla spółki zależnej (art. 1 pkt 20-21 Projektu).
 • Minimalny podatek dochodowy – najważniejszą proponowaną zmianą w zakresie minimalnego podatku dochodowego jest zawieszenie stosowania przepisów dotyczących tego podatku na cały 2022 r. (art. 1 pkt 32 Projektu). Dodatkowo zaproponowano zmiany w samych przepisach polegające m.in. na: (i) podwyższeniu wskaźnika rentowności do 2%, przy jednoczesnej zmianie zasad jego wyliczania; (ii) wprowadzeniu możliwości wyboru przez podatnika metody ustalania podstawy opodatkowania (podstawa opodatkowania to 4% przychodów albo 2% przychodów + tzw. koszty pasywne; (iii) rozszerzenie katalogu wyłączeń o m.in. małych podatników oraz podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji (art. 1 pkt 19 Projektu).

Pozostałe zmiany

W ramach Projektu zaproponowano również zmiany m.in. w zakresie (i) przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24aa Ustawy CIT); (ii) terminu aktualizacji danych podatnika (art. 27b Ustawy CIT); (iii) przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (art. 24a Ustawy CIT); (iv) rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c Ustawy CIT); (v) uproszczenie przepisów o uldze na złe długi (art. 18f Ustawy CIT); oraz (vi) przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego przy tzw. transakcjach rajowych (art. 11o Ustawy CIT).

Wejście w życie

Projekt jest na etapie uzgodnień i należy spodziewać się, że niedługo trafi pod obrady Sejmu. Zgodnie z Projektem większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów zmieniających obowiązki dokumentacyjne przy transakcjach rajowych gdyż przepisy te weszłyby w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0