Polski Nowy Ład - opodatkowanie ryczałtem

Polski Ład – opodatkowanie ryczałtem

Jak wskazywaliśmy we wcześniejszych opracowaniach już od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wprowadzą m.in. zmiany zasad opodatkowania i oskładkowania osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jedną z najistotniejszych zmian dla przedsiębiorców jest zwiększenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną, która od stycznia przyszłego roku, dla przedsiębiorców rozliczających się według skali lub liniowo, będzie obliczana od dochodu przedsiębiorcy. Dlatego też warto rozważyć zmianę zasad opodatkowania i wybranie tzw. ryczałtu.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Kwestie opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem uregulowane są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1993, ze zm.; „Ustawa o podatku ryczałtowym”).

Opodatkowanie ryczałtem jest uproszczoną metodą opłacania podatku gdyż podatek płaci się od przychodu, tj. bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Warunkiem opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu z tej działalności prowadzonej w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro.

Stawki ryczałtu od przychodów

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Stawki ryczałtu przyporządkowane do danego rodzaju działalności są określone w Ustawie o podatku ryczałtowym. Polski Ład wprowadza szereg zmian do wysokości stawek i tak, uwzględniając zmiany od 1 stycznia 2022 r., przykładowo:

 • 17% będą mogli zastosować przedsiębiorcy wykonujący wolne zawody, np. adwokaci, radcowie prawni, księgowi, agenci ubezpieczeniowi;
 • 15% będą mogli zastosować przedsiębiorcy świadczący usługi doradcze, fotograficzne, obsługi nieruchomości;
 • 14% będą mogli zastosować przedsiębiorcy świadczący usługi opieki zdrowotnej (m.in. lekarze), architektoniczne i inżynierskie;
 • 12% będą mogli zastosować przedsiębiorcy świadczący niektóre usługi informatyczne.

W przypadku gdy dany rodzaj usług nie został wprost wskazany w przepisach Ustawy o podatku ryczałtowym wówczas zastosowanie znajdzie stawka 8,5%. Dotyczy to również niektórych usług informatycznych lub wsparcia sprzedaży.

Opodatkowanie ryczałtem a składka zdrowotna

Polski Ład wprowadza również zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna będzie wynosić 9% i będą obowiązywać trzy podstawy wymiaru:

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (składka zdrowotna ok. 310 złotych),
 • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (składka zdrowotna ok. 510 złotych),
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – składka zdrowotna wyniesie 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia (składka zdrowotna ok. 920 złotych).

Kiedy nie można zastosować ryczałtu?

Ustawa o podatku ryczałtowym określa również sytuacje, w których podatnik nie może skorzystać z ryczałtu.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o podatku ryczałtowym z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy m.in. korzystają na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego albo osiągają przychody w całości lub w części z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,

Ponadto z ryczałtu nie mogą skorzystać osoby, które były lub są zatrudnione na umowę o pracę, a chcą prowadzić własną działalność gospodarczą bądź też wykonywać na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy takie czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywali w ramach stosunku pracy (art. 8 ust. 2 Ustawy o podatku ryczałtowym).

Zmiana formy opodatkowania

W celu zmiany formy opodatkowania należy ją zgłosić na druku CEIDG-1 jako aktualizację w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. W praktyce termin na to, by zmienić formę opodatkowania w 2022 r., upływa 20 lutego 2022 r. (zakładając, że pierwsza sprzedaż będzie miała miejsce w styczniu 2022 r.).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0