Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0

Po wielu tygodniach oczekiwania uchwalone zostały przepisy tzw. Polskiego Ładu 2.0. Przepisy ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) zmieniają w dużej mierze przepisy pierwotnej wersji Polskiego Ładu.

Jak już wcześniej informowaliśmy przepisy tzw. Polskiego Ładu od początku budziły duże wątpliwości i zastrzeżenia. Dlatego też Ministerstwo Finansów zdecydowało się na kolejną zmianę przepisów, z których część może okazać się korzystna dla podatników. Zmiany te, choć korzystne, mogą spowodować problemy techniczne związane z rozliczaniem podatku od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych Nowelizacją zaliczyć należy:

 • Obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12%, która ma mieć zastosowanie do podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców (art. 1 pkt 13 Nowelizacji).
 • W związku z obniżeniem progu zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek, która zmieni się z aktualnych 5 100 zł na 3 600 zł.
 • Wyjątkowo wprowadzono możliwość zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej z ryczałtu od przychodów lub opodatkowania liniowego na skalę podatkową w trakcie roku podatkowego. Dla ryczałtowców zmianę będzie można zrobić na dwa sposoby:
  • ze skutkiem od lipca – w tym celu podatnik powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu i na koniec roku będzie zobowiązany do złożenia dwóch deklaracji rocznych (od ryczałtu za okres styczeń – czerwiec) oraz dla zasad ogólnych (za okres lipiec – grudzień);
  • ze skutkiem na cały rok 2022 – decyzję będzie można podjąć po zakończeniu roku podatkowego (wówczas konieczne będzie ponadto założenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały rok) (art. 15-17 Nowelizacji);
  • podatnicy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać rozliczenie skalą podatkową tylko ze skutkiem na cały rok 2022 (art. 14 Nowelizacji).
 • Wprowadzenie możliwości częściowego uwzględnienia składki zdrowotnej w podstawie opodatkowania przedsiębiorców, których dochód opodatkowany jest podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem od przychodów lub na podstawie karty podatkowej. W projektowanych przepisach przewidziane zostały roczne limity takiego odliczenia, uzależnione od formy opodatkowania:
  • w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu) (art. 5 pkt 1 Nowelizacji);
  • w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym – 8 700 zł (pomniejszenie dochodu) (art. 1 pkt 17 Nowelizacji);
  • w przypadku opodatkowania na podstawie karty podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku) (art. 1 pkt 34 Nowelizacji).
 • Wprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej (art. 4 pkt 1 Nowelizacji).
 • Zmianie ulega zmianie podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących, która będzie wynosić 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 10 pkt 6 Nowelizacji).
 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – zlikwidowana została skomplikowana ulgi dla klasy średniej, która zaczęła obowiązywać z początkiem 2022 roku i sprawiała liczne problemy podatnikom i płatnikom. Wychodząc jednak naprzeciw podatnikom, w Nowelizacji wprowadzono opcjonalną możliwość rozliczenia podatnika z uwzględnieniem tejże ulgi, gdyby podatnik miał stracić na proponowanych zmianach (art. 1 pkt 10 oraz art. 26 Nowelizacji).
 • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (art. 1 pkt 20 Nowelizacji).
 • Kwota wolna a zaliczki – w projekcie przewidziane są zmiany zasad na jakich płatnicy będą uwzględniać kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT. Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie trzech płatników do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca łącznie 3 600 zł) (art. 1 pkt 18-19 Projektu).
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów (art. 10 pkt 4 Nowelizacji).
 • Likwidację ulgi na zabytki od 2023 roku, z zachowaniem praw nabytych do odliczenia wydatków poniesionych do 30 czerwca 2022 roku (art. 1 pkt 13 oraz art. 20 Nowelizacji).
 • Do pozostałych istotnych zmian zaliczyć można:
  • Wydłużenie terminu na przekazywanie JPK CIT i PIT do 2025 roku.
  • Doprecyzowanie przepisów w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO).
  • Zmianę wysokości kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania w kontekście składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 300 zł na 500 zł.
  • Ujednolicenie terminu składania rocznego zeznania podatkowego przez osoby fizyczne, czyli po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania (również dla ryczałtowców).
  • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku od świadczeń otrzymywanych przez emerytów, lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4 500 zł (zamiast obecnych 3 000 zł).
  • Przywrócenie rodzicom samotnie wychowującym dzieci możliwości rozliczenia z dzieckiem, które zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł wprowadzoną przepisami Polskiego Ładu.
  • Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (do 12-krotności renty socjalnej).
  • Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego otrzymywać będą 1,5% przekazywanego podatku (zamiast 1%).

Etap legislacyjny

Nowelizacja została już podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 15 czerwca 2022 roku (poz. 1265). Oznacza to, że większość zmian, jako korzystnych dla podatników, wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0