CRBR

Zgłoszenie do CRBR tylko do 13 lipca 2020

Spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 roku, są zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do 13 lipca 2020 roku.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), prowadzony przez Ministra Finansów, powstał w celu skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System ten gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które bezpośrednio lub pośrednio sprawują kontrolę nad spółką. Rejestracja aktualnych danych ma uniemożliwić przestępcom ukrywanie swojej tożsamości w zawikłanych strukturach przedsiębiorstwa, a publiczny charakter rejestru wpływa pozytywnie na zaufanie społeczeństwa wobec firm. Dostęp do CRBR jest otwarty i bezpłatny.

Przepis o CRBR wszedł w życie 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po tym terminie, zgłaszają dane do CRBR w terminie nie później niż 7 dni po rejestracji w KRS. Pozostałe spółki mają na to czas do 13 lipca 2020. Dotyczy to wszystkich spółek prawa handlowego, które mają obowiązek wpisu do KRS, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych oraz spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Pierwotnym terminem na dokonanie zgłoszenia był 13 kwietnia 2020, jednak został on przesunięty o trzy miesiące ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19. Ostateczną datą jest 13 lipca i jest to termin nieprzekraczalny. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą aż do 1 miliona złotych.
Wpisu do rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania spółki, np. członek zarządu spółki z o.o. Jeżeli spółka ma reprezentację łączną, do podpisania zgłoszenia zobowiązane są wszystkie uprawnione do tego osoby.

Aby dokonać zgłoszenia do CRBR, należy przygotować dane spółki:
– pełną nazwę,
– formę organizacyjną spółki (spółka z o.o, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna),
– numer NIP i numer KRS,
– adres

oraz dane beneficjenta rzeczywistego, tj.:
– Jego imiona i nazwisko,
– numer PESEL,
– kraj obywatelstwa i kraj zamieszkania.
W zgłoszeniu należy określić także informacje o uprawnieniach beneficjenta (bezpośrednie, pośrednie, reprezentant, inne).

Zgłoszenia do CRBR można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie podatki.gov.pl i tylko osobiście, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokonanie wpisu jest bezpłatne. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą do 1 miliona złotych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu