Mechanizm podzielonej płatności – co to jest i kiedy i jak się go stosuje

Mechanizm podzielonej płatności – co to jest, kiedy i jak się go stosuje?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to specyficzny sposób rozliczania płatności B2B dotyczący niektórych podmiotów gospodarczych. Został wprowadzony, aby uszczelnić system ściągania podatku VAT, a z praktycznego punktu widzenia służy głównie zabezpieczeniu należności podatkowych na wydzielonym rachunku.

Na czym polega Split Payment?

W największym skrócie: MPP pozwala wpłatę tytułem faktury rozliczyć w części na rachunek bieżący podmiotu gospodarczego, a w części na rachunek pomocniczy służący do odbierania kwoty VAT z transakcji (i regulowania należności podatkowych z tego tytułu). Rozdzielenie wpłaty następuje automatycznie na podstawie komunikatu przelewu, natomiast rachunki pomocnicze są tworzone w systemach banku dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Kto może stosować MPP, a kto musi?

Możliwość skorzystania z MPP ma każdy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje płatności przelewem na konto podmiotu, który nie zaznaczył, że nie chce korzystać z MPP, natomiast ustawodawca przewidział warunki brzegowe, po których spełnieniu korzystanie ze splitu staje się obowiązkowe. Muszą one być spełnione jednocześnie, a są to:

 • kwota brutto na fakturze powyżej 15 tys. złotych;
 • obecność na fakturze przynajmniej jednej pozycji z listy będącej załącznikiem do ustawy o podatku VAT (np. oleje opałowe, pręty, konstrukcje, motocykle i inne – cała lista obejmuje 150 pozycji).

Dlaczego wprowadzony został MPP?

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wywołało pewne kontrowersje, trzeba jednak zaznaczyć, że system ten zastąpił obowiązujący wcześniej mechanizm zwrotnego obciążenia. Cel obu instytucji był w ogólnym zarysie taki sam, natomiast ustawodawca założył, że przy obecnych możliwościach technicznych wydzielenie rachunku VAT pozwoli lepiej go zrealizować.

Prosty schemat działania MPP

 1. W przypadku dobrowolnego MPP kupujący decyduje, czy chce skorzystać ze splitu, czy nie.
 2. Przy transakcjach dotyczących towarów i usług wrażliwych na fakturze o łącznej wartości powyżej 15 tysięcy złotych brutto korzystanie z MPP jest konieczne – kupujący zamiast przelewu zleca komunikat przelewu i wprowadza kwotę.
 3. Rachunek odbiorcy splitu musi być ujawnionym rachunkiem firmowym – w przeciwnym razie żadna wpłata nie zostanie zaksięgowana.
 4. Bank automatycznie rozdziela wpłatę z wykorzystaniem MPP na należność dostawcy oraz kwotę podatku VAT, ten ostatni umieszczając na dodatkowym rachunku.

Jak korzystać z rachunku VAT?

Rachunki VAT są tworzone automatycznie do każdego konta firmowego. Jeśli przedsiębiorca korzysta z usług kilku banków, to w każdym z nich zostanie utworzony taki rachunek, przy czym nie można dokonywać transferów między rachunkami VAT tego samego podmiotu w różnych bankach. Do czego zaś można wykorzystać środki zgromadzone na tym rachunku?

 • Do regulowania należnego podatku VAT.
 • Do realizacji zwrotów VAT z tytułu korekty faktury.
 • Do regulowania obciążeń w ZUS oraz US w zakresie podatku od osób fizycznych.
 • Do opłacenia akcyzy lub należności celnych.

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać uwolnione na wniosek podatnika decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Czy rozliczanie MPP jest trudne?

Samo zlecenie przelewu w MPP wygląda nieco inaczej niż przy klasycznej płatności, ale odpowiednie formatki bankowe sprawiają, że nie jest to problematyczne. Możliwości korzystania z rachunku VAT niezgodnie z ustawą są technicznie ograniczone przez systemy bankowe, uwolnienie środków jest możliwe na wniosek. Konsultacji z księgowymi wymaga ewentualnie klasyfikacja produktów lub usług w ramach ustawowej listy, bo błąd na tym etapie rodzić może poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy