Tarcza antykryzysowa 6.0

W związku z trwającą cały czas pandemią, po dłuższej przerwie wprowadzono kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadza szereg przepisów, które mają dodatkowo pomóc przedsiębiorcom niektórych branż przetrwać ten okres.

Ustawa została opublikowana 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2255) i weszła w życie 16 grudnia 2020 r.

Na wstępie należy podkreślić, że Tarcza 6.0 nie jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców i nie wszystkim branżom przysługuje jednakowe wsparcie. Założeniem Tarczy 6.0 jest wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. dla branży gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej i edukacyjnej. W odniesieniu do każdego z rodzajów wsparcia, Ustawa odwołuje się do kodów PKD i dlatego też niezwykle istotne jest sprawdzenie, czy dany rodzaj działalności mieści się w zakresie udzielanego wsparcia.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy 6.0 dotyczących wsparcia przedsiębiorców:

 • Zwolnienie ze składek ZUS (art. 1 pkt 30 oraz pkt 31 Ustawy) – Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. W celu skorzystania z tego zwolnienia przedsiębiorca musi spełniać określone kryteria, tj.:
  • prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności;
  • być zgłoszonym do 30 czerwca 2020 r. jako płatnik składek;
  • wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, mogą one zostać zwrócone;
  • złożyć wniosek do 31 stycznia 2021 r.
 • Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec-wrzesień 2020 r. (art. 1 pkt 30 Ustawy) – na wniosek płatnika składek, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek prowadzącego określoną działalność gospodarczą, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
 • Dotacje dla przedsiębiorców (art. 1 pkt 22 Ustawy) – przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na dzień 30 września 2020 r. w określonych branżach przysługuje prawo do jednorazowej dotacji do 5.000 złotych. Z dotacji tej mogą skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
 • Dodatkowe świadczenie postojowe (art. 1 pkt 14 Ustawy) – przedsiębiorca prowadzący działalność na dzień 30 września 2020 r. w określonych branżach otrzymuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (art. 1 pkt 6 Ustawy) – przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Do warunków uprawniających otrzymanie dofinansowania należą:
  • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r.;
  • przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku;
  • brak postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.
 • Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
  • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązujących na dzień złożenia wniosku;
  • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Kiedy zacznie obowiązywać wsparcie z Tarczy 6.0?

Pomimo, że Ustawa obowiązuje od 16 grudnia 2020 r. to ustawodawca przewidział różne terminy, od kiedy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się w pomoc. Przykładowo, zgodnie z art. 10 Ustawy, o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. będzie można się ubiegać po 14 dniach od publikacji Ustawy, a z kolei o dotację do wysokości 5.000 złotych po 3 dniach od publikacji Ustawy.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy