Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej

Po wydaniu w październiku 2020 r. opinii rzecznik generalnej TSUE, Juliane Kokott (opinia w sprawie C-562/19 P), w myśl której polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE w dziedzinie pomocy państwa, Ministerstwo Finansów zdecydowało się nie zawieszać już tego podatku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. podatnicy prowadzący sprzedaż detaliczną będą podlegać temu podatkowi.

Kto płaci podatek od sprzedaży detalicznej?

Zgodnie z przepisami Ustawy, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Co istotne, podatkowi temu będą podlegać tylko te podmioty, które osiągają przychód ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 milionów złotych. Oznacza to, że mniejsze podmioty nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku i składania deklaracji w tym zakresie.

Podstawa opodatkowania

Zgodnie z przepisami Ustawy, podstawą opodatkowania są przychody ze sprzedaży detalicznej, przez które należy rozumieć kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Stawka podatku jest zależna od wysokości podstawy opodatkowania i obejmuje dwie stawki:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w której podstawa opodatkowania nie przekracza 170 milionów złotych i
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania powyżej 170 milionów złotych – w części, w której podstawa opodatkowania przekracza 170 milionów złotych.

Wyłączenia z opodatkowania

Zgodnie z art. 7 Ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna: energii elektrycznej, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ciepła systemowego, gazu ziemnego i gazu w butlach dostarczanych konsumentom, paliw stałych, olejów opałowych i olejów napędowych używanych do celów opałowych, a także leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych ze środków publicznych.

Deklaracja oraz termin zapłaty podatku

W zakresie obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku podatnicy mają obowiązek:

  1. składać deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
  2. obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Oznacza to, że po raz pierwszy podatnicy złożą takie deklaracje i będą zobowiązani do wpłaty podatku do 25 lutego 2021 r..

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy