Zmiany w ZUS 2021

Nowy obowiązek ZUS – rejestracja umów o dzieło

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania umów o dzieło w ZUS. Obecnie nie oznacza to “oskładkowania” tych umów; według ustawodawców, przepis ten ma na celu szybsze wypłacanie świadczeń postojowych. ZUS może jednak stwierdzić konieczność przekwalifikowania zawartej umowy o dzieło i zapłaty składek wraz z odsetkami.

Tarcza antykryzysowa wprowadza obowiązek rejestrowania umowy o dzieło na koncie płatnika. Płatnik ZUS, będący osobą prawną lub osobą fizyczną, musi poinformować ZUS o zawarciu takiej umowy w ciągu 7 dni.

Obowiązek ten dotyczy umowy zawartej z osobą, która (1) nie pozostaje w stosunku pracy z osobą zgłaszającą oraz (2) umowy, w ramach której nie jest wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku prac. Nie ma obowiązku zgłaszania (1) umów o dzieło zawieranych ze swoim pracownikiem, (2) wykonywanych na rzecz swojego pracodawcy, ale zawieranych z innym podmiotem oraz (3) zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć osobny formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), w którym można wskazać do 10 umów zawartych z danym wykonawcą. Można zrobić to poprzez PUE ZUS. W formularzu należy podać dane identyfikacyjne oraz adresowe swoje (zamawiającego) i wykonawcy, a także informacje o zawartych umowach o dzieło: daty zawarcia, daty wykonywania oraz liczbę umów.

Według oficjalnych informacji, ewidencjonowanie umów o dzieło w ZUS ma na celu usprawnienie weryfikacji wniosków składanych w ramach Tarczy antykryzysowej, a co za tym idzie, umożliwienie szybszego wypłacenia świadczeń postojowych. Ma także służyć badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych. W praktyce, pośrednio może to oznaczać oskładkowanie umów. Wgląd w umowy o dzieło oznacza bowiem kontrolowanie ich pod kątem zasadności ich zawarcia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie istniał obowiązek przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a co za tym idzie, konieczność zapłaty składek wraz z odsetkami do ZUS.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy