Pakiet SLIM VAT 3

Pakiet SLIM VAT 3

Po wielu miesiącach oczekiwania z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany między innymi w ustawie o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. Pakiet SLIM VAT 3. Przepisy te wprowadzają szereg zmian i ułatwień dla podatników w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
Poniżej prezentujemy wybrane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług („Ustawa VAT”):

Kurs waluty a faktura korygująca

Nowe przepisy określają zasady korygowania faktur wystawionych w walucie obcej. Zgodnie z nowym art. 31b Ustawy VAT, zarówno przy korekcie „in plus”, jak i „in minus”, zastosowanie będzie miał kurs z faktury pierwotnej. Z kolei przy fakturach zbiorczych zastosowanie znajdzie kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

Ułatwienia w WNT i WDT

 • W zakresie WNT nowe przepisy rezygnują z obowiązku posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) przy odliczaniu podatku VAT naliczonego (uchylenie art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a oraz ust. 10g-10h Ustawy VAT). Dotychczasowe przepisy powodowały, że podatnik musiał kontrolować czy otrzymał fakturę dokumentującą WNT, a w przypadku gdy jej nie otrzymał w terminie 3 miesięcy, podatnik musiał dokonać korekty wcześniej odliczonego VAT naliczonego;
 • W zakresie WDT dookreślono moment korygowania VAT od transakcji WDT, opodatkowanych stawką VAT krajową, w przypadku, gdy podatnik pozyskał z opóźnieniem dokumenty dla zastosowania stawki VAT 0%. Do tej pory korekta dotyczyła okresu rozliczeniowego, w którym została dokonana dostawa. Według nowych zasad korekta będzie dokonywana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 42 ust. 12a Ustawy VAT).

Zmiany w rachunku VAT

 • Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa bankowego rozszerzono możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgodnie z nowymi przepisami środki te będą mogły zostać wydatkowane na uregulowanie zobowiązań np. w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych, podatku tonażowego czy też opłaty od tzw. małpek (art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo bankowe).
 • Dodatkowo wprowadzono możliwość przekazania środków przez posiadacza rachunku VAT będącego członkiem grupy VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT (art. 62b ust. 2 pkt 6a ustawy Prawo bankowe).

Współczynnik VAT

 • Nowe przepisy zwiększają kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, tj. gdy proporcja przekroczyła 98%, pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało pod warunkiem, że potencjalna kwota niepodlegająca odliczeniu według proporcji nie przekroczy 10.000 zł a nie tak jak dotychczas 500 zł (art. 90 ust. 8 Ustawy VAT).

Wiążące informacje stawkowe

Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS):

– począwszy od 1 lipca 2023 r., wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) będą wydawane przez jeden organ – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
– zniesienie opłat za wydanie WIS (uchylenie art. 42d Ustawy VAT);
– poszerzenie zakresu mocy wiążącej WIS – zgodnie z nowymi przepisami WIS będzie wiążący zarówno dla podatnika jak i dla organów podatkowych (art. 42c Ustawy VAT);
– doprecyzowano okres ważności WIS – zgodnie z nowymi przepisami WIS jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia przez okres 5 lat, chyba, że wcześniej doszło do jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia (art. 42 ha Ustawy VAT);

Zwrot VAT

Nowe przepisy złagodziły warunki dla podatników uprawnionych do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni – znowelizowany art. 87 Ustawy VAT skrócił okres i obniżył próg kwotowy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w miesiącach poprzedzających okres złożenia wniosku o zwrot VAT – do odpowiednio 6 kolejnych miesięcy (dotychczas: 12 miesięcy) i limitu kwotowego 40.000 zł (dotychczas: 50.000 zł) (art. 87 ust. 6e pkt 2 Ustawy VAT).

Mechanizm podzielonej płatności

Nowe przepisy rozszerzają katalog pomiotów wyłączonych z odpowiedzialności solidarnej za podatek nierozliczony przez sprzedawcę. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 108a ust. 6 Ustawy VAT katalog ten rozszerzono m.in. o płatności na rachunek VAT podatnika wskazanego w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej z dostawcą lub nabywcą, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.

Definicja małego podatnika

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 25 lit. a Ustawy VAT, małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (poprzednio: 1.200.000 euro).

Pozostałe zmiany

Nowe przepisy wprowadzają również inne zmiany, np.:
– zmiany w zwolnieniach od VAT i cła dla importu towarów dla placówek dyplomatycznych (art. 80 Ustawy VAT);
– doprecyzowanie definicji bagażu osobistego dla potrzeb zwolnienia od VAT importu towarów przywożonych przez podróżnego (art. 56 ust. 5 Ustawy VAT);
– wprowadzenie przepisów określających zasady składania deklaracji korygujących poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (art. 130ca, art. 133a oraz art. 138ga Ustawy VAT).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy