REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Aktualny na dzień 27 czerwca 2022 roku.

 § 1.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku zawarcia Umowy  przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie Umowy  na piśmie przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym  usługa lub produkt niematerialny (audiobook, raport, opinia itp.)będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Operatorem
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Sklep Internetowy – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem jbsolutions.pl
 10. Operator  – JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864.
 11. Umowa  – umowa sprzedaży Produktu lub umowa o świadczenie usług zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Operatorem a Klientem.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów
 14. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy , w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 16. Polityka prywatności – dokument powiązany z Regulaminie, umieszczany na witrynie internetowej celem informowania użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych, zawierający informację dotyczące plików cookie i celów w jakim są wykorzystywane oraz sposób zabezpieczenia danych pobieranych od użytkowników.

 § 2.

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. dostępu do Internetu;
  2. standardowego systemu operacyjnego;
  3. standardowej przeglądarki internetowej;
  4. aktywnego adresu e-mail.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zawartymi w Sklepie Internetowym treściami.
 3. Zabrania się Klientowi w szczególności:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Operatora;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. rozsyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.
 4. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto. Ceny Produktów mogą ulec zmianie w wyniku prowadzonej przez Sprzedawcę akcji promocyjnej lub wyprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie ulegają zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przez wszczęciem akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
 5. W przypadku zamówienia usługi, która wyceniana jest indywidualnie, Klient otrzymuje niezwłocznie wycenę (przy założeniu, że przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze pomiędzy 8:00 a 15:00).
 6. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad  prawnych. Podane na stronie Sklepu Internetowego parametry użytkowe Produktów oraz ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 § 3.

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt dostępny w ramach Sklepu Internetowego stanowi złożenie Operatorowi oferty zawarcia Umowy  tego Produktu.
 2. W przypadku usługi wycenianej indywidualnie, Klient, który zaakceptował wycenę, składa zamówienie zgodnie z ust. 4.
 3. Klient może złożyć zamówienie  jako gość.
 4. Aby złożyć Zamówienie Klient obowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”;
  2. wskazać metodę dostawy i płatności;
  3. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji”,
  5. podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do dokumentu zakupu.
  6. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz je zaakceptować. Przez akceptację Klient potwierdza, iż zapoznał się z ich treścią. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  7. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.
 5. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za Zamówienie.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia oraz zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia. Powyższa wiadomość e-mail stanowi oświadczenie Operatora o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem a Klientem Umowy.

 § 4.

 1. Klient może dokonać zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem serwisu PayU – zgodnie z regulaminem serwisu zamieszczonym stronie internetowej http://www.payu.pl;
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy prowadzony przez mBank, o numerze: 80 1140 2004 0000 3502 7511 8323.
 2. W przypadku, gdy Klient dokonał wyboru metody płatności w postaci przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem serwisu PayU, zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty.
 3. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Koszty dostawy oraz możliwe formy dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 § 5.

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Operatora wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia dokonania płatności za Zamówienie,
 3. Po zrealizowaniu Zamówienia Operator prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i gotowe zamówienie.
 4. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zapłaty ceny przez Klienta.
 5. Operator  zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji Zamówienia, gdy sprowadzenie Produktu byłoby niemożliwe, wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. W takim przypadku Operator zawiadomi o powyższym Klienta i w terminie 14 dni od dnia przesłania Klientowi tej informacji zwróci mu wpłaconą kwotę.

 § 6.

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy .
 2. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego§ 6,  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłane Operatorowi drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@jbsolutions.pl
 4. Operator niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Operator, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 § 7.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Klienta wskutek korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

 § 8.

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego po przesłaniu informacji na adres: kontakt@jbsolutions.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.

 § 9.

 1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Klientem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
 2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:
  1. konsumentów;
  2. przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

 § 10.

 1. Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna  11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637, kapitał zakładowy 250 000,00 zł, e-mail: kontakt@jbsolutions.pl, nr telefonu: +48 58 3808085
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu komunikacji między Sprzedawcą
  a Klientem, a także w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz realizacji dostawy i płatności za Produkt.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych promocjach i usługach.
 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określa Polityka bezpieczeństwa, która zawiera również informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie i stosowania w tym celu narzędzi marketingowych, w tym m.in. Facebook Lead Ads oraz Google Analytics

 § 11.

 1. Regulamin stanowi integralną część zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego zgodnie z prawem polskim.
 5. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie Internetowym są chronione ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.