PIT do 26 roku, zerowy

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych

Nowelizacja ustawy wprowadzająca „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. Przewiduje zwolnienie osób fizycznych z podatku dochodowego od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów-zleceń, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł.

Niestety na tych, którzy liczyli na pełne zwolnienie z podatku, czeka niemiła niespodzianka. Wynagrodzeniem z drobnych, dorywczych zleceń trzeba się podzielić z fiskusem.

Przepis przewidujący obciążenie ryczałtem przychodów ze zleceń do 200 zł nadal dotyczy osób do 26. roku życia. Ponadto 18-procentowego podatku nie można odzyskać przy tradycyjnym rozliczeniu z fiskusem, ponieważ przychodów opodatkowanych ryczałtem nie wykazuje się w rocznym zeznaniu.

Z ulgi nie skorzysta również młodzież, która zarabia na podstawie umowy o dzieło lub prowadzi własną firmę.

Umowy o pracę i zlecenie realizowane do 1 sierpnia 2019 z wypłatami po 1 sierpnia a ulga dla młodych

Nowe zasady mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Dochód uzyskany od danego dnia to nie tylko taki, który został wypracowany i wypłacony po 1 sierpnia, ale również taki, który wynika z czynności realizowanych przed 1 sierpnia, gdzie wypłata wynagrodzenia za takie czynności staje się wymagalna po 31 lipca. W efekcie umowy o pracę, zlecenie itp. zawarte przed 1 sierpnia, z których przychód (dochód) uzyskany będzie dopiero po 31 lipca, objęte są ulgą. 

Dochód uzyskany to wyłącznie taki, który został otrzymany lub postawiony do dyspozycji pracownika lub zleceniobiorcy. Dochodem uzyskanym nie jest jeszcze samo roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, bo takiego roszczenia nie trzeba traktować w ogóle jako przychód z tych umów. Ma to fundamentalne znaczenie przy wypłatach za czerwiec/lipiec 2019 r. lub za umowy realizowane wcześniej z odroczonym terminem płatności lub takie, co do których płatnik (pracodawca, zleceniodawca) będzie pozostawał w zwłoce. Akceptowalnym jest również aneksowanie umów w ten sposób, by pierwotny termin wypłat lipcowych przesunąć na sierpień – pozwoli to uniknąć podatku za dłuższy okres. 

Aby całość zwolnienia do takich wypłat zrealizowana była już w trakcie roku warto nie zapomnieć, by już 1 sierpnia – przed wypłatą wynagrodzenia – podatnik złożył oświadczenie o nie pobieranie zaliczki na podatek. Wówczas również wynagrodzenia za okres przed 1 sierpnia będą już w trakcie roku wypłacane z pominięciem podatku dochodowego. 

Wniosek o ulgę bez PIT dla młodych – zerowy PIT do 26 roku życia

Osoba do 26 r. ż. może złożyć do płatnika (pracodawcy) wniosek o to, aby:

  • Od 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. W przeciwnym razie zaliczki te będą pobierane, a zwrot tych pobranych kwot nastąpi na rzecz zatrudnionego przy jego rozliczeniu rocznym. W przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu ; w efekcie płatnik musi wówczas kontrolować limit 35 636,67 zł, powyżej tego limitu – zaliczkę musi pobierać.
  • Od 1 stycznia 2020 r. dochodzi do sytuacji odwrotnej – zaliczki nie są pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast podatnik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej; płatnik pobiera wówczas zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego; płatnik powinien kontrolować limit zwolnienia – jeśli wypłacane kwoty przychodu przekroczą 85.528 zł u tego pracodawcy, wówczas powinien on zacząć pobierać zaliczki na podatek.

Podsumowanie dotyczące zerowego PIT dla młodych

1. Gdzie zapisano prawo do zerowego PIT dla młodych?

Zerowy PIT wprowadzony został dzięki zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 24 lipca 2019 r. ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

2. Kto może korzystać z zerowego PIT?

Z płacenia podatku dochodowego zwolnione są osoby do momentu ukończenia 26. roku życia, które czerpią przychody:

  • z umowy o pracę,
  • z umowy zlecenia,
  • ze stosunku służbowego (np. policjanci),
  • z pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy

Zwolnione z płacenia PIT osoby będą zwolnione do momentu ukończenia 26. roku życia.

3. Kto nie może korzystać z zerowego PIT?

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub posiadające własną firmę (prowadzące własną działalność gospodarczą). Ulga nie obejmie też osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach stażu i praktyk absolwenckich.

4. Czy istnieje limit umów, jakie można zawierać, aby korzystać z zerowego PIT?

Nie, nie ma takiego limitu. Nie jest istotne, ile umów zawrzemy. Ich liczba jest nieograniczona.

5. Co trzeba zrobić, by skorzystać z zerowego PIT?

By od sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku, należy złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie w tej sprawie. Jeśli się tego nie zrobi, podatek będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym.

Od stycznia 2020 roku oświadczenie nie będzie już potrzebne. Pracodawca automatycznie nie będzie pobierał już zaliczki na podatek.

6. Czy istnieje limit przychodów, do jakiego nie będzie płacić się PIT?

Tak. PIT nie będzie trzeba płacić od przychodów do kwoty 85 tys. 528 zł rocznie, czyli granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W związku z tym, że zerowy PIT w 2019 roku obowiązuje dopiero od 1 sierpnia, w tym roku limit zwolnienia jest inny i wynosi 35 tys. 636,67 zł. To 5/12 limitu rocznego.

7. Co się stanie, jeśli przekroczymy wyznaczony limit?

Od kwoty ponad limit zapłacimy podatek na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

8. Czy poza zerowym PIT młodym, ustawa zakłada inne zwolnienia z opłat dla młodych?

Nie. Projekt zwalnia wyłącznie z podatku dochodowego. Nadal trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne (do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i ubezpieczenie zdrowotne (do Narodowego Funduszu Zdrowia).

9. Czy korzystając z zerowego PIT, nadal przysługuje kwota wolna od podatku?

Tak. Oznacza to, że po przekroczeniu limitu 85.528 zł, w stosunku do nadwyżki będzie przysługiwać jeszcze kwota wolna od podatku. Oznacza to, że do 8 tys. zł dochodu (przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, np. składki na ZUS) skorzysta się jeszcze z braku opodatkowania.

10. Ile osób będzie mogło skorzystać z zerowego PIT?

Rząd szacuje, że każdego roku z tej ulgi podatkowej korzystać będzie ponad dwa miliony osób.

11. Ile zerowy PIT będzie kosztować państwo?

W 2019 r. zerowy PIT kosztować sektor finansów publicznych 950 mln zł (476 mln zł budżet), a w kolejnych latach 2 mld 454 mln zł (1 mld 316 mln zł budżet).

 

Podobne wpisy