Pracownicze Plany Kapitałowe – terminy i obowiązki

Czym jest PPK?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jest to powszechny i dobrowolny system oszczędzania długoterminowego do którego może dołączyć każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Na indywidualnym koncie oszczędzać będą wspólnie pracownicy, pracodawcy oraz państwo. 

Kiedy startuje PPK?

Ustawa zakłada, że od 1 lipca, jako pierwsze systemem zostaną objęte największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Następne etapy będą wprowadzane co pół roku – do stycznia 2021r. – w coraz mniejszych firmach. Odpowiedzialny za wdrożenie systemu Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że PPK docelowo obejmie nawet 7-8 mln osób.

Do kiedy podpisać umowę o zarządzanie PPK?

Uczestnicy pierwszego etapu PPK do 25 września mają czas na porozumienie się z pracownikami co do wyboru instytucji finansowej, która będzie prowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie.

Na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi, ustawa o PPK przewiduje termin do 25 października . Umowa o zarządzanie PPK musi zostać zawarta z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W przypadku, gdy okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Do kiedy podpisać umowę o prowadzenie PPK

Ustawa mówi, że pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę – o prowadzenie PPK –  do 12 listopada br.. Ta umowa pociąga już za sobą obowiązek przekazywania składek.

Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności m.in.: strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową; dane identyfikujące uczestnika PPK; sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat; warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty; warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu; sposób składania dyspozycji.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. – Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK – czytamy w ustawie.

Pracownicy zostaną automatycznie zapisani do PPK

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Podobne wpisy