Urząd Skarbowy

Specjalizacja w Urzędach Skarbowych – zmiany

Wraz z Nowym Rokiem 2021 zmianie uległa właściwość naczelników urzędów skarbowych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obecnie organami podatkowymi jest 19 naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na terenie całego kraju.

Jeśli przygotowaliśmy w zeszłym roku korespondencję do organów podatkowych, która nie została jeszcze złożona w w/w, upewnijmy się, czy adresujemy ją we właściwe miejsce. Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego nie wiąże się z koniecznością zawiadomienia dotychczasowego organu podatkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego; ma to nastąpić automatycznie.

Według ustawodawców, wprowadzenie nowych przepisów jest podyktowane zmieniającymi się potrzebami dużych podatników i rosnącymi oczekiwaniami wobec Krajowej Administracji Skarbowej. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe mają być organami “szytymi na miarę”, które zapewnią podatnikom profesjonalną obsługę. Zmiany mają zapewnić także wzrost efektywności działań Krajowej Administracji Skarbowej.

Na terenie kraju ustanowiono 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, a I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie stał się wyspecjalizowanym urzędem skarbowym o zasięgu krajowym. Scentralizowano też obsługę funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku “podatek u źródła” w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Przedsiębiorcy są kwalifikowani do urzędów skarbowych danego typu na podstawie przychodu/obrotu. I MUS podlegać będą podmioty o obrocie/przychodzie powyżej 50 mln euro, do jednego z 17 WUS jednostki o obrocie/przychodzie między 3 a 50 mln euro, a do “zwykłych” urzędów skarbowych te, które osiągnęły poniżej 3 mln euro. Przychód jest weryfikowany sprawozdaniem finansowym, zeznaniem CIT lub deklaracją VAT za 2019 rok.

Co ciekawe, po zmianie przepisów osoby prawne i jednostki organizacyjne zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta, tj. cudzoziemca, będą rozliczane w “zwykłym” US, a nie – jak miało to miejsce do tej pory – w WUS.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy