Polski Nowy Ład - zmiany w CIT

Polski Ład – zmiany w CIT

W poprzednim opracowaniu przybliżone zostały najważniejsze zmiany do przepisów podatkowych dotyczących osób fizycznych, które zostały przedstawione w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu. Projekt ten jest w dalszym ciągu na etapie konsultacji i można oczekiwać, że ostateczny kształt przepisów może ulec zmianie, ale warto już teraz zapoznać się z najistotniejszymi proponowanymi zmianami.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Nowego Ładu dotyczących opodatkowania osób prawnych:

 • Złagodzenie warunków pozwalających na stosowanie tzw. „estońskiego CIT”, m.in. poprzez:
  • zniesienie limitu przychodów;
  • zniesienie wymogu minimalnych nakładów na inwestycje;
  • objęcie również spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (art. 2 ust. 50-60 Projektu);
 • Wprowadzenie domniemania, że zarząd spółki jest w Polsce jeżeli spółka posiada w swoim organie zarządzającym, kontrolnym lub stanowiącym osoby stale zamieszkujące w Polsce lub w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące sprawy spółki (art. 2 ust. 4 Projektu);
 • Ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych
  • obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK (do 250 000 złotych),
  • złagodzenie warunku braku powiązań między spółkami tworzącymi PGK,
  • zlikwidowanie warunku rentowności,
  • wprowadzenie korzystniejszych warunków rozliczania strat poniesionych przez członków PGK (art. 2 ust. 2 Projektu);
 • Wprowadzenie tzw. ulgi konsolidacyjnej pozwalającej na odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. „kwalifikowanych wydatków” (do 250.000 złotych) na nabycie udziałów lub akcji spółki posiadającej osobowość prawną. Kwalifikowanymi wydatkami mają być m.in. wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę ale nie będzie nimi cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem (art. 2 ust. 38 Projektu);
 • Wyeliminowanie z kosztów podatkowych części wydatków ponoszonych w związku z transakcjami dokonywanymi ze wspólnikami podatnika lub podmiotami powiązanymi z nimi pośrednio lub bezpośrednio (ograniczenie ma dotyczyć transakcji o nierynkowym charakterze). Świadczenia takie mają być także wyłączone z kosztów, jeżeli organ podatkowy dowiedzie, że w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym (art. 2 ust. 29 Projektu);
 • Wprowadzenie nowego typu opodatkowania, tj. spółek holdingowych, które będą korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (krajowych lub zagranicznych) oraz z pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych (przy zachowaniu warunków określonych przepisami) (art. 2 ust. 46 Projektu);
 • Zmiany w zakresie cen transferowych będą dotyczyć m.in.:
  • wydłużenia terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika,
  • wydłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych – do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika (przedłużenie o 2 miesiące),
  • wprowadzenie możliwości podpisywania informacji o cenach transferowych także przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem (art. 2 ust. 11-25 Projektu);
 • Wprowadzenie ulgi na terminal zgodnie z którą, wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą zaliczane w całości do kosztów podatkowych i ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej (w ramach określonych limitów) (art. 2 ust. 38 Projektu);
 • W zakresie podatku u źródła planowane jest zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku a z kolei opinia o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła ma dotyczyć również preferencji przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 2 ust. 47-48 Projektu);
 • Wprowadzenie nowych ulg: na robotyzację, dla sponsorów sportu, kultury i nauki (art. 2 ust. 38 Projektu);
 • Wprowadzenie ulgi na ekspansję, która ma dotyczyć wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji (art. 2 ust. 38 Projektu);
 • Likwidacja możliwość amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej (art. 2 ust. 30-31 Projektu);
 • Wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania działań restrukturyzacyjnych (połączeń, podziałów, wymiany udziałów) (art. 2 ust. 26 Projektu).

Zgodnie z projektem ustawy większość powyższych zmian miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0