Polski Nowy Ład - zmiany w PIT

Polski Ład – zmiany w PIT

W dniu 26 lipca br. został opublikowany oczekiwany od dawna projekt przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu, który istotnie zmieni zasady opodatkowania nie tylko osób fizycznych ale i osób prawnych. Projekt ten będzie przedmiotem licznych dyskusji i należy się spodziewać, że ostateczny kształt przepisów może ulec zmianie, ale warto już teraz zapoznać się z najistotniejszymi proponowanymi zmianami.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Nowego Ładu dotyczących opodatkowania osób fizycznych:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 złotych rocznie, od podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (tj. m. in. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło);
 • Podwyższenie progu podatkowego w PIT po przekroczeniu, którego podatek wynosi 32% z 85.528 złotych do 120.000 złotych rocznie (art. 1 ust. 46 Projektu);
 • Zwiększenie składki zdrowotnej – wprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne; minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej to iloczyn minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia danego roku oraz ilości miesięcy, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  o w przypadku podatników płacących ryczałt podstawę obliczenia składki zdrowotnej stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia i od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 1/3 stawki ryczałtu (art. 13 Projektu);
 • Wprowadzenie braku możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku (art. 1 pkt 47 Projektu);
 • Wynagrodzenie członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania będzie podlegało 9% obowiązkowej składce zdrowotnej (art. 13 Projektu);
 • Wprowadzenie niższych stawek ryczałtu dla wybranych zawodów, np. obniżenie ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług IT – stawka 12% oraz obniżenie stawek ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, dla podmiotów świadczących usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych – stawka 14% (art. 9 ust. 8 Projektu);
 • Wprowadzenie obowiązku opodatkowania przychodów z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w praktyce oznaczać to będzie brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu (art. 1 pkt 6 Projektu);
 • Brak możliwości wyboru karty podatkowej jako sposobu rozliczeń podatkowych – z wyjątkiem podatników, którzy kontynuują taką formę opodatkowania, wybraną w poprzednich latach;
 • Dla podatników, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania do Polski, powracających po co najmniej trzech latach, uzyskujących dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście) lub praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzono dodatkowe odliczenie 50% podatku należnego przez okres czterech lat (art. 1 pkt 50 Projektu);
 • Dla osób powracających do Polski (uzyskujących status rezydencji podatkowej w Polsce), które uzyskują przychody za granicą, wprowadzono możliwość opłacania ryczałtu w kwocie 200.000 złotych rocznie (niezależnie od kwoty przychodów), o ile przeznaczą co najmniej 100.000 złotych rocznie na wsparcie gospodarki, krzewienie kultury fizycznej, rozwój nauki i szkolnictwa czy ochronę dziedzictwa kulturowego (art. 1 ust. 60 Projektu);
 • Ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej), którzy otrzymują przychód w skali rocznej między 68.412 złotych a 133.692 złotych obliczona zgodnie z algorytmami wskazanymi w Projekcie;
 • Wprowadzenie nowych ulg: na robotyzację, dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków oraz na zakup terminala płatniczego (art. 1 ust. 44 Projektu);
 • Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności (np. zbycie samochodu posiadanego wcześniej w ramach leasingu będzie podlegać opodatkowaniu, chyba że zbycie nastąpi po sześciu latach od wycofania z działalności gospodarczej (art. 1 ust. 7 Projektu);
 • Poszerzenie katalogu podatników uprawnionych do małżeńskiego rozliczenia rocznego o osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego (art. 1 ust. 2 Projektu).

Zgodnie z projektem ustawy większość powyższych zmian miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo, od 2023 r. planowane jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędów skarbowych.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Related Posts

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0