Pozwolenie o pracę dla cudzoziemca w spółce z o.o.

Pozwolenie o pracę dla cudzoziemca w spółce z o.o.

Prowadząc firmę w Polsce, a jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jesteś odrębnym podmiotem – osobą prawną, jeśli chciałbyś zatrudnić cudzoziemca (poza EU) musisz uzyskać co do zasady pozwolenie na wykonywanie przez niego pracy w Polsce typu A, natomiast jeśli cudzoziemiec jest członkiem zarządu w twojej spółce potrzebne będzie pozwolenie typu B, które dotyczy jeśli cudzoziemiec:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy

Członek zarządu bez pozwolenia na pracę? Tak!

Natomiast obowiązek posiadania pozwolenia typu B dotyczy sytuacji tylko jeśli jako członek zarządu będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie obywatelstwa członka zarządu sp. z o.o., stąd też członkiem zarządu polskiej spółki może być zarówno Polak, jak i cudzoziemiec, będący osobą fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie wymagane jest zatem zezwolenie na zatrudnienie. Jednakże powołanie osoby na członka zarządu określa tylko funkcję i nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy – powołanie w skład zarządu jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję, na mocy tego powołania nie powstaje jeszcze stosunek pracy, ani nie należy się żadne określone wynagrodzenie. Aby między spółką a członkiem jej zarządu powstał stosunek pracy niezbędne jest zawarcie umowy.

Celem zatrudnienia, tj. zawarcia umowy z cudzoziemcem będącym członkiem zarządu w sp. z o.o., który miałby otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnionej funkcji trzeba uzyskać pozwolenie typu B.

Aby móc płacić wynagrodzenie z tytułu powołania w zarządzie spółki dla cudzoziemca, należy przed zatrudnieniem uzyskać pozwolenie typu B, tak jak napisaliśmy w pierwszy akapicie.

Czyli jeśli zostałeś powołany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nie ma znaczenia kto jest udziałowcem tej spółki w tym przypadku) do pełnienia funkcji członka zarządu bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia nie musisz posiadać pozwolenia na pracę.

Inne rodzaje pozwoleń na pracę?

Oprócz powyżej wymienionych pozwoleń typu A i B, możesz się również spotkać z:

 • zezwoleniem typu C, które dotyczy cudzoziemca pracującego w zagranicznej firmie i delegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku,
 • zezwoleniem typu D, które dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego tymczasowo do pracy w Polsce i zatrudnionego w zagranicznej firmie, która nie ma w Polsce oddziału czy filii,
 • zezwoleniem typu E, które dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy,
 • zezwoleniem typu S (praca sezonowa) w przypadku gdy będziesz zatrudniać pracowników na kilka miesięcy np. do prac w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Przypominamy jednak, że mogą pojawić się szczególne warunki dotyczące powyższych zagadnień oraz mogą też ulec zmianie przepisy prawa, zatem w razie dodatkowych pytań zapraszamy na konsultacje do naszych specjalistów.

Aktualizacja z dnia 21.02.2022

W związku z zmianami przepisów od daty publikacji artykułu (13.02.2020), niektóre kwestie uległy zmianie. Obecnie cudzoziemiec może pełnić funkcję w zarządzie spółki bez pozwolenia typu B przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie musi bezwzględnie uzyskać takie pozwolenie, nieważne czy pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji czy nie. Natomiast jeżeli obcokrajowiec nie pełni żadnej funkcji w zarządzie spółki – jest tylko udziałowcem – takie pozwolenie nie jest potrzebne.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu oraz dzień aktualizacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy