BDO - Obowiązek rejestracji podmiotów do końca 2019 roku

BDO – obowiązek rejestracji podmiotów do końca 2019 roku

Z końcem roku mija termin rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Rejestracji powinny dokonać podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów oraz wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach.

BDO – czym jest i w jakim celu powstała?

Bazę BDO wprowadzono w celu usystematyzowania danych o gospodarce odpadami. BDO jest systemem informatycznym, który ma służyć nie tylko do gromadzenia danych o ilościach i sposobach zagospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku za pośrednictwem BDO przedsiębiorcy będą prowadzić także ewidencję odpadów, wystawiać karty przekazania i składać sprawozdania.

Jakie podmioty zobowiązane są do rejestracji w BDO?

Obowiązkiem objęte są wszystkie podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością muszą prowadzić ewidencję odpadów, oraz wprowadzające na teren kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek dotyczy także producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Przykładowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem rejestracji

W praktyce może to tak wyglądać, że nawet jednoosobowa działalność będzie wymagała dokonania rejestracji. Wpisu powinny dokonać m.in.:

 • placówki handlowe udostępniające swoim klientom torebki foliowe objęte opłatą recyklingową np. sklepy spożywcze, obiekty wielkopowierzchniowe;
 • gabinety lekarskie i stomatologiczne ze względu na wytwarzanie odpadów medycznych;
 • warsztaty samochodowe wytwarzające m.in. przepracowane oleje, złom, elementy z tworzyw sztucznych, zużyty sprzęt elektroniczny;
 • zakłady rzemieślnicze np. tapicer;
 • zakłady usługowe, biura, w których powstają odpady inne niż komunalne np. zużyte świetlówki;
 • zakłady produkcyjne;
 • producenci opakowań, baterii i akumulatorów, pojazdów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • rolnicy posiadający powyżej 75 ha gruntów;
 • podmioty zajmujące się transportem odpadów.

Powyżej podano tylko przykłady podmiotów objętych obowiązkiem. Każdorazowo należy przeanalizować jakie powstają odpady i czy podlegają ewidencji.  Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ udostępniono ankietę, która ma pomóc sklasyfikować działalność.

Jakie okoliczności zwalniają z obowiązku rejestracji?

Wpisu do rejestru nie muszą dokonywać następujące osoby/podmioty:

 • wytwarzające tylko odpady komunalne lub odpady niepodlegające obowiązkowi ewidencji. Wykaz i ilości tych odpadów określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów;
 • przenoszące obowiązek gospodarowania odpadami na inny podmiot np. podpisując umowę na wymianę świetlówek z firmą zewnętrzną;
 • prowadzący działalność związaną ze zbieraniem odpadów o charakterze nieprofesjonalnym, w tej grupie będą np. apteki udostępniające pojemniki na przeterminowane leki, szkoły zbierające zużyte baterie;
 • wykonujące transport wytworzonych przez siebie odpadów do punktu odbioru np. zużyty sprzęt przewożony do PSZOK.

W jakiej formie i gdzie składa się wnioski o wpis?

Obecnie wnioski mogą być składane w formie papierowej do właściwego terenowo Urzędu Marszałkowskiego lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-mail opatrzony podpisem kwalifikowanym). Wniosek można przygotować online w systemie BDO, ale nadal konieczne jest jego wydrukowanie. Dopiero po 1 stycznia 2020 roku umożliwione zostanie składanie wniosków online. Formularze można pobrać ze strony poświęconej BDO:  https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/.

Jakie kary grożą za niezarejestrowanie się w BDO?

Na przedsiębiorcę, który nie dokona w terminie wpisu do rejestru, mogą zostać nałożone kary:

 • pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 miliona złotych;
 • kara grzywny lub aresztu.

Jednocześnie niedokonanie wpisu utrudni prowadzenie działalności, ponieważ nie będzie już można posługiwać się papierową kartą przekazania odpadu. W praktyce uniemożliwi to przekazanie odpadów dotychczasowemu odbiorcy. Przedsiębiorca nie będzie miał także możliwości złożenia stosownych sprawozdań.

Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości, czy dana działalność wymaga wpisu do BDO, może wysłać zapytanie korzystając z formularza na stronie https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/.

Informacje, można uzyskać również na infolinii BDO – +48 22 34 04 050, w Ministerstwie Klimatu – +48 22 369 20 65 oraz w Urzędach Marszałkowskich.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy