BDO – Obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019

Z końcem roku mija termin rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Rejestracji powinny dokonać podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów oraz wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach.

BDO – czym jest i w jakim celu powstała?

Bazę BDO wprowadzono w celu usystematyzowania danych o gospodarce odpadami. BDO jest systemem informatycznym, który ma służyć nie tylko do gromadzenia danych o ilościach i sposobach zagospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku za pośrednictwem BDO przedsiębiorcy będą prowadzić także ewidencję odpadów, wystawiać karty przekazania i składać sprawozdania.

Jakie podmioty zobowiązane są do rejestracji w BDO? 

Obowiązkiem objęte są wszystkie podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością muszą prowadzić ewidencję odpadów, oraz wprowadzające na teren kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek dotyczy także producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Przykładowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem rejestracji

W praktyce może to tak wyglądać, że nawet jednoosobowa działalność będzie wymagała dokonania rejestracji. Wpisu powinny dokonać m.in.:

 • placówki handlowe udostępniające swoim klientom torebki foliowe objęte opłatą recyklingową np. sklepy spożywcze, obiekty wielkopowierzchniowe;
 • gabinety lekarskie i stomatologiczne ze względu na wytwarzanie odpadów medycznych;
 • warsztaty samochodowe wytwarzające m.in. przepracowane oleje, złom, elementy z tworzyw sztucznych, zużyty sprzęt elektroniczny;
 • zakłady rzemieślnicze np. tapicer;
 • zakłady usługowe, biura, w których powstają odpady inne niż komunalne np. zużyte świetlówki;
 • zakłady produkcyjne;
 • producenci opakowań, baterii i akumulatorów, pojazdów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • rolnicy posiadający powyżej 75 ha gruntów;
 • podmioty zajmujące się transportem odpadów.

Powyżej podano tylko przykłady podmiotów objętych obowiązkiem. Każdorazowo należy przeanalizować jakie powstają odpady i czy podlegają ewidencji.  Na stronie

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

udostępniono ankietę, która ma pomóc sklasyfikować działalność.

Jakie okoliczności zwalniają z obowiązku rejestracji?

Wpisu do rejestru nie muszą dokonywać następujące osoby/podmioty:

 • wytwarzające tylko odpady komunalne lub odpady niepodlegające obowiązkowi ewidencji. Wykaz i ilości tych odpadów określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów;
 • przenoszące obowiązek gospodarowania odpadami na inny podmiot np. podpisując umowę na wymianę świetlówek z firmą zewnętrzną;
 • prowadzący działalność związaną ze zbieraniem odpadów o charakterze nieprofesjonalnym, w tej grupie będą np. apteki udostępniające pojemniki na przeterminowane leki, szkoły zbierające zużyte baterie;
 • wykonujące transport wytworzonych przez siebie odpadów do punktu odbioru np. zużyty sprzęt przewożony do PSZOK.

W jakiej formie i gdzie składa się wnioski o wpis?

Obecnie wnioski mogą być składane w formie papierowej do właściwego terenowo Urzędu Marszałkowskiego lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-mail opatrzony podpisem kwalifikowanym). Wniosek można przygotować online w systemie BDO, ale nadal konieczne jest jego wydrukowanie. Dopiero po 1 stycznia 2020 roku umożliwione zostanie składanie wniosków online. Formularze można pobrać ze strony poświęconej BDO:  https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/.

Jakie kary grożą za niezarejestrowanie się w BDO?

Na przedsiębiorcę, który nie dokona w terminie wpisu do rejestru, mogą zostać nałożone kary:

 • pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 miliona złotych;
 • kara grzywny lub aresztu.

Jednocześnie niedokonanie wpisu utrudni prowadzenie działalności, ponieważ nie będzie już można posługiwać się papierową kartą przekazania odpadu. W praktyce uniemożliwi to przekazanie odpadów dotychczasowemu odbiorcy. Przedsiębiorca nie będzie miał także możliwości złożenia stosownych sprawozdań.

Podobne wpisy