JB Solutions Zmiany w podatkach 2023

Zmiany w podatkach 2023

Zbliża się koniec roku a więc jak co roku podatnicy i płatnicy muszą przygotować się na zmiany w przepisach podatkowych. Warto zwrócić uwagę, że wiele przepisów, które wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. zostało uchwalonych w trakcie roku. Niestety ustawodawca nie zdążył uchwalić wszystkich przepisów i część nowych regulacji, w szczególności w zakresie podatku VAT, wejdzie w życie z lekkim opóźnieniem, najprawdopodobniej od 1 kwietnia 2023 r.

Poniżej prezentujemy wybrane zmiany w przepisach podatkowych. W następnych opracowaniach przybliżymy wybrane najciekawsze zagadnienia.

Podatek Cit

• Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) – zgodnie z nowymi przepisami (i) uznano część wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych używaniem składników majątku za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 4a Ustawy CIT); (ii) doprecyzowano warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (art. 7aa ust. 5 pkt 1 Ustawy CIT); (iii) zmodyfikowano warunek minimalnego zatrudnienia (art. 28j ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT);
(iv) doprecyzowano termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia (art. 7aa ust. 9 pkt 4 Ustawy CIT); doprecyzowano przepis umożliwiający wybór opodatkowania ryczałtem w trakcie roku podatkowego (art. 28j ust. 5 Ustawy CIT);

• Polska spółka holdingowa (PSH) – wprowadzone zostaną zmiany, które mają spowodować, że większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z proponowanych zmian, m.in.: (i) rozszerzenie rodzajów form, w których funkcjonować może spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną (art. 24m ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT);

• Podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa Ustawy CIT) – nowelizacja zmienia m.in. (i) zakres kosztów objętych podatkiem od przerzuconych dochodów; (ii) doprecyzowano pojęcia podmiotu powiązanego; (iii) doprecyzowano przesłanki preferencyjnego opodatkowania podmiotu powiązanego; (iv) doprecyzowano przesłanki 50% przychodów pasywnych; (v) określenie podstawy opodatkowania; oraz (vi) doprecyzowano zakres w jakim podatek od przerzucanych dochodów może być pomniejszany o pobrany podatek u źródła.

Podatek Vat

W zakresie podatku VAT planowane jest wprowadzenie całego pakietu zmian tzw. SLIM VAT 3 do których należeć będą m.in.

• zmiana definicji małego podatnika;
• umożliwienie organom nakładającym sankcję VAT ustalenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia;
• rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty;
• rozszerzenie stosowania wyłączenia szczegółowych zasad przywiązania transakcji i dostawy dla platform sprzedażowych w transakcjach do 150 euro;
• określenie zasad przeliczania kursu waluty obcej dla podstawy opodatkowania w złotych;
• zmiany w zakresie proporcji odliczenia VAT poprzez zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%;
• zmiany w zakresie odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bez faktury;
• zmiany w zakresie sankcji VAT;
• zmiany w zakresie szybszego zwrotu VAT dla niektórych podatników;
• zmiany w zakresie wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIT), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP).

Niestety wbrew dotychczasowym zapowiedziom, według najnowszej wersji projektu nowelizacji większość zmian zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2023 r. Ponieważ jednak proces legislacyjny jeszcze nie zakończył się, nie można wykluczyć, że zarówno treść przepisów jak i termin ich wejścia w życie ulegnie zmianie.

Co istotne, 1 stycznia 2023 r. wejdą wreszcie w życie przepisy dotyczące Grupy VAT, które m.in. spowodują, że dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy członkami Grupy VAT nie będą opodatkowane VAT (art. 15a Ustawy VAT).

Warto również wspomnieć o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Podatnicy mogą wystawiać e-faktury z wykorzystaniem KSeF już od 1 stycznia 2022 r. Na razie jednak, wystawianie faktur w tym systemie jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej. Co istotne, najprawdopodobniej fakturowanie elektroniczne w Polsce będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.

Podatek Pit

W zakresie rozliczeń osób fizycznych warto zwrócić uwagę, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych m.in. od mieszkań czy budynków mieszkalnych do kosztów podatkowych (art. 22c pkt 2 Ustawy PIT). Dodatkowo dochody z najmu prywatnego nie będą mogły być już rozliczane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania zysków pochodzących z najmu niezwiązanego z zawodową aktywnością podatników będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Również płatnicy muszą przygotować się na zmiany. Przykładowo od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek na PIT bez stosowania podwyższonych kosztów ze stosunku pracy (art. 41 ust. 11 Ustawy PIT).

Od 1 stycznia 2023 r. ulegnie również zmianie ulga na zabytki. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. nie będzie możliwe odliczanie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków a wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym będą mogły być odliczane dopiero po zakończeniu prac (art. 26hb Ustawy PIT).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy