REGULAMIN

 

PROMOCJI NA USŁUGI Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI

ORGANIZOWANEJ PRZEZ

JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

KRS: 0000518202

§1

WSTĘP

Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Niniejszy Regulamin w swojej materii w szczególności określa rodzaje rabatów oraz zasady ich przyznawania.

§2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Organizator – należy przez to rozumieć JB Solutions z o.o., o nr KRS: 0000518202 z siedzibą w Gdańsku, znajdujące się pod adresem ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk.
 2. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystającą z usług Organizatora z zakresu księgowości.
 4. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług z zakresu księgowości zawartą pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

§3

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator w ramach podpisanej Umowy realizuje promocję w zakresie i terminach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§4

RABATY ORAZ ZASADY ICH  PRZYZNAWANIA

 1. Uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości:
  1. 5% w przypadku, gdy do ostatniego dnia trwania promocji opłaci abonament za 3 miesiące z góry;
  2. 10% w przypadku, gdy do ostatniego dnia trwania promocji opłaci abonament za 6 miesięcy z góry.
 2. Rabat przysługuje Uczestnikowi, który podpisze umowę o świadczenie usług z zakresu księgowości, a ponadto:

Uczestnikowi może być przyznany rabat jeżeli:

 1. do ostatniego dnia trwania promocji opłaci abonament za 3 miesiące z góry albo
 2. do ostatniego dnia trwania promocji opłaci abonament za 6 miesięcy z góry.
 1. Uprawnienie Uczestnika do otrzymania Rabatu warunkowane jest więc:
  1. Podpisaniem umowy o świadczenie usług z zakresu księgowości z Organizatorem;
  2. Opłatą abonamentu w trakcie trwania promocji i w kwocie określonej w Umowie.
  3. Wykonywaniem postanowień Umowy odpowiednio do opłaconego abonamentu z góry tj. 3 miesięcy albo 6 miesięcy.
 1. Uczestnik postępowania w trakcie trwania promocji może wypowiedzieć Umowę na warunkach tam wskazanych, jednakże będzie obowiązany do wyrównania rabatu i dotychczas mu przyznanego w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy, jeżeli zdecyduje się wypowiedzieć Umowę szybciej niż jest to wskazane w §4 ust.3 lit. c.
 2. Po wypowiedzeniu Umowy i wyrównaniu rabatu przez Uczestnika, Organizator zwróci 10% pozostałych środków począwszy od kolejnego pełnego miesiąca.
 3. Promocje opisane w niniejszym Regulaminie nie łączą się z innymi promocjami Organizatora, w tym nie przysługuje rabat zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu na zwiększoną ilość dokumentów lub zwiększoną ilość czynności dokonywanych w ramach Umowy. Rabat w zakresie niniejszej promocji dotyczy tylko usług księgowych i nie ma zastosowania do innych usług, w tym kadrowo-płacowych.
 4. Uczestnik może kilkakrotnie wziąć udział w niniejszej promocji w czasie trwania niniejszej promocji.
 5. Udział w promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie jest możliwe odstąpienie od rabatu na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości rabatu.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy z Uczestnikiem.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Umowy jest Organizator, podanie danych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do wglądu w ich treść, prawo ich aktualizowania, poprawiania oraz usunięcia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod adresem https://jbsolutions.pl/polityka-prywatnosci/. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod następującym adresem email info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”)
 4. Niniejszy regulamin obowiązuję od 10.2019 r. do 31.12.2020 r. i dostępny jest na stronie Organizatora.
 5. Wszelkie zapytania związane z zasadami przyznawania rabatów powinny być kierowane na adres mailowy Organizatora: rozliczenia@jbsolutions.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 380 80 85 (Dział Rozliczeń i Windykacji).