Odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych a koszty podatkowe

Odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali a koszty podatkowe

Od 2023 r. wejdą w życie istotne zmiany przepisów dotyczących amortyzacji, zgodnie z którymi podatnicy nie będą mogli już zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od m.in. budynków mieszkalnych czy lokali mieszkalnych.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie art. 22 ust. 8 Ustawy PIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy (art. 22c pkt 2 Ustawy PIT).

Taka treść tego przepisu obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, ale ustawodawca zdecydował się opóźnić jego wejście w życie. Zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, lub
  • prawem do  domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

– nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Powyższy przepis przejściowy oznacza, że podatnicy przez cały 2022 r. mogą stosować przepisy dotyczące amortyzacji wymienionych nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2021 r. Innymi słowy – na podstawie przepisu przejściowego – podatnicy mogą do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Amortyzacja w 2023 r.

Niestety dla podatników powyższy przepis przejściowy dotyczy tylko 2022 r. Oznacza to, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych m.in. od mieszkań czy budynków mieszkalnych do kosztów podatkowych. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, np. interpretacja z 23 września 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.626.2022.1.MAP).

Co ciekawe, we wnioskach o interpretacje podatkowe podatnicy zwracają uwagę, że przepisy pozbawiające możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych są niezgodne z konstytucyjną ochroną praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego. Organy podatkowe jednak, ze względu na charakter postępowania interpretacyjnego, nie wydają interpretacji w zakresie zgodności przepisów podatkowych z Konstytucją i skupiają się jedynie na przepisach prawa podatkowego.

Koszt przy sprzedaży

Warto podkreślić, że brak możliwości odliczenia odpisu amortyzacyjnego nie oznacza, że wydatki na zakup mieszkania całkowicie przepadną. Wydatki te, podobnie jak inne wydatki ponoszone przez podatnika, które zwiększają wartość początkową nieruchomości, mogą zostać uznane jako koszt podatkowy przy sprzedaży danej nieruchomości. Stanowisko takie można odnaleźć przykładowo w interpretacji z 17 października 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.495.2022.1.SH).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Related Posts