Wsparcie sprzedaży a stawka ryczałtu

Wsparcie sprzedaży a stawka ryczałtu

Jak wskazywaliśmy we wcześniejszych opracowaniach 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu, które wprowadziły m.in. zmiany zasad opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany te spowodowały, że wielu podatników zdecydowało się na zryczałtowaną formę opodatkowania przy której kluczowe znaczenie ma określenie właściwej stawki ryczałtu.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Kwestie opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem uregulowane są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne („Ustawa o podatku ryczałtowym”). Opodatkowanie ryczałtem jest uproszczoną metodą opłacania podatku gdyż podatek płaci się od przychodu, tj. bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Stawki ryczałtu od przychodów

Kluczową kwestią przy opodatkowaniu ryczałtem jest określenie właściwej stawki tego ryczałtu, który zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

W stosunku do niektórych usług określenie stawki ryczałtu jest dość proste gdyż art. 12 Ustawy o podatku ryczałtowym wskazuje szeroki katalog usług i przyporządkowuje je do poszczególnych rodzajów.

W przypadku gdy dany rodzaj usług nie został wprost wskazany w przepisach Ustawy o podatku ryczałtowym wówczas zastosowanie znajdzie stawka 8,5%.

Usługi wsparcia sprzedaży a stawka ryczałtu

Jednym z rodzajów usług, które nie zostały wprost wymienione w przepisach Ustawy o podatku ryczałtowym są szeroko pojęte usługi wsparcia sprzedaży. Pod tym pojęciem można przykładowo rozumieć (i) zaznajamianie dotychczasowych i potencjalnych klientów z ofertą sprzedaży zleceniodawcy, (ii) informowanie potencjalnych klientów o warunkach sprzedaży, (iii) działanie na rzecz i w interesie zleceniodawcy w trakcie procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej klienta oraz (iv) sygnalizowanie zleceniodawcy problemów finansowych klientów i współpraca w zakresie windykacji należności zleceniodawcy od klientów. Dodatkowo, w ramach wsparcia sprzedaży można wyszukiwać i pozyskiwać klientów zainteresowanych towarami lub usługami zleceniodawcy, nawiązywać kontakty z nowymi klientami czy promować produkty.

W wydawanych interpretacjach podatkowych organy podatkowe akceptują stanowiska podatników, że usługi szeroko rozumianego wsparcia sprzedaży mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu w ramach następujących PKWiU:

  • 74.90.19.0 – „Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane” (interpretacja z 14 czerwca 2022 r., nr 0115-KDWT.4011.444.2022.1.IK);
  • 74.90.20.0 – „Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane” (interpretacja z 14 czerwca 2022 r., nr 0115-KDWT.4011.363.2022.2.JC);
  • 74.90.12.0 – „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń” (interpretacja z 31 maja 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.289.2022.2.KP).

Warto podkreślić, że w powyższych interpretacjach to sam podatnik wskazywał jaki rodzaj usług wykonuje i jaki numer PKWiU jest przyporządkowany do danej usługi. Organ podatkowy więc nie dokonywał oceny samej poprawności przyporządkowania numeru PKWiU a jedynie oceniał czy podatnik prawidłowo przyporządkował stawkę ryczałtu do danego grupowania. Dlatego też każdorazowo należy dokładnie rozważyć do którego grupowania PKWiU należy zaliczyć świadczone usługi lub też rozważyć wystąpienie do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o opinię w zakresie właściwej PKWiU.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy