Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 4.0

W związku z trwającą pandemią wprowadzono kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 („Ustawa”) wprowadza szereg przepisów, które mają dodatkowo pomóc przedsiębiorcom przetrwać stan epidemii.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) i weszła w życie 24 czerwca 2020 r.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy 4.0 dotyczących wsparcia przedsiębiorców:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – wprowadzono możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. O dofinansowanie mogą starać się pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. (art. 77 pkt 16).
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie postojowego – wprowadzono możliwość obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy oraz objęcia pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku wystąpienia istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 (art. 77 pkt 16).
 • Doprecyzowanie sposobu obliczania spadku obrotów gospodarczych – zgodnie z Tarczą 4.0 spadek obrotów, który jest niezbędny do np. otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników będzie liczony nie w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r., ale po dniu 31 grudnia 2019 r. (art. 77 pkt 18).
 • Brak oświadczenia o wykorzystaniu pożyczki – pożyczka udzielona ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy będzie podlegać umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oznacza to, że pożyczka będzie umorzona bez konieczności składania oświadczenia w tym zakresie. Powyższe będzie miało też zastosowanie do pożyczek już udzielonych przed wejściem w życie Ustawy (art. 77 pkt 39 oraz art. 97).
 • Podatek minimalny od nieruchomości – Tarcza 4.0 wprowadza czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (art. 32 pkt 4).
 • Ulga na złe długi dla wierzycieli – nowe przepisy wprowadzają możliwość zmniejszenia przychodu, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (art. 32 pkt 5).
 • Certyfikat rezydencji podatkowej– wydłużono termin ważności certyfikatów rezydencji, tj. w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy ważności upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii, ważność przedłuża się o okres 2 miesięcy po ich odwołaniu. Dodatkowo w tym samym okresie podatnicy mogą korzystać z kopii certyfikatów lub certyfikatów wydanych na 2019 r., w tym ostatnim przypadku pod warunkiem posiadania oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych (art. 77 pkt 61).
 • Kary i odszkodowania jako koszt podatkowy – podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych kary i odszkodowania wypłacane z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Warunkiem będzie tylko, by miały one związek z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 (art. 32 pkt 5).
 • Odliczanie darowizn – zgodnie z Tarczą 4.0 będzie możliwe odliczenie od podstawy opodatkowania:
  • darowizn przekazanych m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, domów pomocy społecznej (art. 32 pkt 2),
  • darowizny laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. m.in. placówkom oświatowym. (art. 32 pkt 5).

W ramach innych zmian podatkowych warto odnotować również przesunięcie terminów odnośnie obowiązków w zakresie cen transferowych, m.in. przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 2020 r., oraz przesunięto termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Related Posts