Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Uwzględniając stan epidemii, ustawodawca wprowadza kolejne mechanizmy mające na celu polepszenie sytuacji przedsiębiorców, tym razem nazywane Tarczą 3.0. Ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”) wprowadzono nowe lub zmieniono dotychczas obowiązujące regulacje.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 875) i weszła w życie 16 maja 2020 r.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy 3.0 dotyczących wsparcia przedsiębiorców:

 • Zwolnienie ze składek ZUS – rozszerzono katalog przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS – do tej pory z dofinansowania mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Zgodnie z nowymi przepisami z dofinansowania za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., oraz
  • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł. (art. 46 pkt 41)
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306e Ordynacji podatkowej, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. (art. 46 pkt 14);
 • Złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej – podobnie jak w podatku PIT, złożenie organowi podatkowemu deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny – po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną czynnego żalu (art. 46 pkt 19) – przepis ten wszedł w życie z mocą wsteczną od 1 maja 2020 r.;
 • Zatrudnianie cudzoziemców – Tarcza 3.0 przewiduje ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców, m.in. w określonych przypadkach nie będzie potrzeby zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego zezwolenia gdy warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca uległy określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę lub pracę sezonową, uległy zmianie (art. 46 pkt 13);
 • „Odwieszenie” biegu terminów (niektórych) prawa materialnego, sądowych i procesowych – zgodnie z Tarczą 3.0 uchylone zostały dotychczasowe przepisy art. 15zzr oraz art. 15zzs, które przewidywały zawieszenie szeregu terminów, w tym m.in. terminów w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych (art. 46 pkt 20).

Wkrótce ma pojawić się kolejny pakiet przepisów (Tarcza 4.0), które m.in. będą przewidywały szereg nowych regulacji w zakresie prawa pracy.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy