Tarcza 5.0 - kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej?

Tarcza 5.0 – kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej?

Rozprzestrzeniający się COVID-19 skutkuje nie tylko problemami zdrowotnymi, lecz także poważnymi konsekwencjami dla finansów przedsiębiorców. W związku z tym w połowie października rząd wprowadził kolejne udogodnienia, które mają na celu pomoc najbardziej poszkodowanym branżom. Tarcza 5.0 wprowadza trzy duże zmiany, na które warto zwrócić uwagę:

1. Świadczenie postojowe
Tym razem ze świadczenia postojowego mogą skorzystać ściśle określone grupy: agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie??

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli spełniasz następujące warunki:
– mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
– rozpocząłeś prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
– notujesz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
– nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli spełniasz następujące warunki:
– mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
– notujesz w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
– zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
– twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez maksymalnie 9 miesięcy,
– nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Dodatkowe świadczenie postojowe
Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest wg kodów:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie należy spełnić warunki?

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest jednym z wyżej wymienionych kodów, to możesz skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego, jeśli spełniasz następujące warunki:
– twój przychód w miesiącu poprzedzającym wniesienie wniosku (np. w październiku to będzie wrzesień) jest niższy co najmniej o 75% (miesiącem porównawczym jest ten sam miesiąc w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2019 r.),
– otrzymanie co najmniej jednego świadczenia wcześniej
– złożysz wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorze:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie należy spełnić warunki?

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest jednym z wyżej wymienionych kodów, możesz wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS (lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.), o ile spełniasz następujące warunki:
– twoje zgłoszenie jako płatnika składek nastąpiło przed 30 czerwca 2020 r.,
– przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.,
– wniosek został złożony między 15 października 2020 r. a 30 listopada 2020 r.

A co z rocznym rozliczeniem? Świadczenie postojowe jest zwolnione z opodatkowania. Nie trzeba go uwzględniać w deklaracji PIT. Sytuacja wygląda inaczej z dodatkowym świadczeniem postojowym, bo trzeba od niego odprowadzić podatek. W przypadku skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS obowiązuje standardowa procedura rozliczania wynagrodzeń.

Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Podobne wpisy

Spółka LTD? To ma sens!
12 listopada, 2020

Spółka LTD? To ma sens!