Tarcza 5.0 - kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej?

Tarcza 5.0 – kto skorzysta z nowej tarczy antykryzysowej?

Rozprzestrzeniający się COVID-19 skutkuje nie tylko problemami zdrowotnymi, lecz także poważnymi konsekwencjami dla finansów przedsiębiorców. W związku z tym w połowie października rząd wprowadził kolejne udogodnienia, które mają na celu pomoc najbardziej poszkodowanym branżom. Tarcza 5.0 wprowadza trzy duże zmiany, na które warto zwrócić uwagę:

Świadczenie postojowe

Tym razem ze świadczenia postojowego mogą skorzystać ściśle określone grupy: agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpocząłeś prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • notujesz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • notujesz w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez maksymalnie 9 miesięcy,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest wg kodów:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest jednym z wyżej wymienionych kodów, to możesz skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • twój przychód w miesiącu poprzedzającym wniesienie wniosku (np. w październiku to będzie wrzesień) jest niższy co najmniej o 75% (miesiącem porównawczym jest ten sam miesiąc w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2019 r.),
 • otrzymanie co najmniej jednego świadczenia wcześniej
 • złożysz wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorze:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeżeli prowadzisz działalność i jej przeważająca część oznaczona jest jednym z wyżej wymienionych kodów, możesz wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS (lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.), o ile spełniasz następujące warunki:

 • twoje zgłoszenie jako płatnika składek nastąpiło przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wniosek został złożony między 15 października 2020 r. a 30 listopada 2020 r.

A co z rocznym rozliczeniem? Świadczenie postojowe jest zwolnione z opodatkowania. Nie trzeba go uwzględniać w deklaracji PIT. Sytuacja wygląda inaczej z dodatkowym świadczeniem postojowym, bo trzeba od niego odprowadzić podatek. W przypadku skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS obowiązuje standardowa procedura rozliczania wynagrodzeń.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy