Ewidencja VAT i deklaracja VAT – od 1 października składane razem

Od 1 października 2020 roku nie będziemy składać osobno ewidencji VAT i deklaracji VAT. Zastąpi je plik JPK_VAT, który będzie zawierał części deklaracyjną oraz ewidencyjną. Jedną z nowości w ramach nowego pliku są oznaczenia dla dostawy niektórych towarów i świadczenia usług – kody GTU, określone §10 ust. 3 rozporządzenia. Oznaczenia takie będą miały zastosowanie przy sprzedaży udokumentowanej fakturami.

Nowy sposób raportowania ograniczy konieczność składania przez podatników analogicznych informacji do urzędów skarbowych – podkreśla Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. – Przedsiębiorcy nie będą musieli generować dwóch plików, składać dwóch podpisów i dwukrotnie wysyłać dokumentów. Nowy JPK_VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie będą angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku, ponieważ każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie.

Przypomina również, że przesunięcie terminu wprowadzenia nowego rozwiązania na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców miało związek z COVID-19 i było odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez firmy.

W nowym JPK_VAT, w części ewidencyjnej, usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych będą musiały być oznaczane kodem GTU_12.

Aby określić daną usługę, pomocne może okazać się PKWiU. Poniższa tabela wyszczególnia wszystkie usługi objęte klasyfikacjami uznanymi przez Ministerstwo Finansów za właściwe dla stosowania GTU_12:

 

I doradcze

62.02.1, usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

62.02.2, usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

66.19.91, usługi związane z doradztwem finansowym

69.10.11, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

 

69.20.3 usługi doradztwa podatkowego

 

69.20.3 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

69.20.32 usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych

 

70.22.1, usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.12, usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.13, usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.14, usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.15, usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

70.22.16, usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

 

70.22.3, pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

71.11.24, usługi doradcze w zakresie architektury

 

71.11.42, usługi doradztwa w zakresie

architektonicznego kształtowania krajobrazu

 

71.12.11, usługi doradztwa technicznego

 

71.12.31, usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

 

74.90.13, usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego

 

usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych

 

74.90.15, usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

 

74.90.19, pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

II księgowe

69.20.269.20.21 usługi sprawdzania rachunków

 

69.20.22 usługi sporządzania sprawozdań finansowych

 

69.20.24 usługi sporządzania listy płac

 

69.20.29 pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

III prawne

69.1

 

69.10.11, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14, usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.15 usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.16 usługi notarialne

69.10.17 usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.18 usługi prawne związane z aukcjami

69.10.19 pozostałe usługi prawne

 

IV zarządcze

a.) 62.03.11, usługi związane z zarządzaniem siecią

b.) 62.03.12, usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi

c.) 63.11.12, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)

d.) 66.11.19, pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi

e.) 66.30.11, usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych

f.) 66.30.12, usługi związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi

g.) 68.32.11, usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności

h.) 68.32.12, usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie

i.) 68.32.13, usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie

j.) 69.20.4, usługi zarządzania masą upadłościową

k.) 70.22.17, usługi zarządzania procesami gospodarczymi

l.) 70.22.2, pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

m.) 90.02.19.1 usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

 

V marketingowe

73.11.12

 

marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

 

VI firm centralnych

70.1

 

usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 

VII reklamowe

73.1

 

73.11.11 kompleksowe usługi reklamowe

73.11.12 marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

73.11.13 usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych

73.11.19 pozostałe usługi reklamowe

73.12 usługi związane z reprezentowaniem mediów

73.12.11 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.13 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie

73.12.14 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami

73.12.19 pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.12.20 pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe

 

VIII badania rynku i opinii publicznej

73.2

 

73.20.11 usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe

73.20.12 usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc

73.20.13 usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże

73.20.14 usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł

73.20.19 pozostałe usługi badania rynku

73.20.20 usługi badania opinii publicznej

 

IX badań naukowych i prac rozwojowych

72

 

72.00.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych, z wyłączeniem oryginałów prac

72.00.2 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych

72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii

72.19 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.19.2 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii

72.19.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii

72.19.4 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

72.19.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych

72.19.6 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

72.20 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.3 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

72.20.5 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych

72.20.6 oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

X usługi szkoleniowe

85

 

85.31.1 usługi gimnazjów

85.31.2 usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych

85.32 usługi szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych

85.32.2 usługi techników

85.4 usługi szkół policealnych, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz usługi szkół wyższych

85.5 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji: 85.51.10.0 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.1 usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.53 usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa

85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.11 usługi nauczania języków obcych

85.59.12 kursy komputerowe

85.59.13 usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.14 korepetycje udzielane w domu

85.6 usługi wspomagające edukację

 

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy