sprawozdanie finansowe krs

Sprawozdanie finansowe KRS

Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe (KRS)?

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego obciąża podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale także te podmioty, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania – pełne księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej działalności, a jedynie metoda ewidencjonowania przychodów i rozchodów. W związku z powyższym obowiązek ten może spoczywać zarówno na spółce kapitałowej (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na spółce osobowej (np. spółce partnerskiej) jak też na osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

  • bilans – w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • rachunek zysków i strat – w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Ogłoszenie sprawozdania – jak to zrobić?

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki objętej wpisem do KRS, np. spółki osobowej prawa handlowego, spółki kapitałowej, ma obowiązek złożyć je we właściwym rejestrze sądowym.

Od 15 marca 2018 roku nie można przekazać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru na papierze. Jest wymóg przesyłania go za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS).

Do 30 września 2018 roku dopuszczalne jest przekazywanie dokumentów w sposób uproszczony. System teleinformatyczny będzie bowiem przyjmował elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany), dołączanych do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie.

Trzeba pamiętać, że gdy sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostanie zatwierdzone do końca czerwca 2018 r., to pomimo niezatwierdzenia należy je złożyć do KRS w terminie do 15 lipca 2018 roku. Ponownie składa się je już po jego zatwierdzeniu w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0