Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

RNP dostępny będzie dopiero od lipca 2018 roku – zakłada tak przygotowany przez resort finansów projekt ustawy nowelizującej przepisy o dochodzeniu wierzytelności. Dlaczego dopiero od lipca? Ponieważ administracja skarbowa chce mieć więcej czasu na dostosowanie systemów informatycznych do potrzeb nowego rejestru. Urząd Skarbowy ujawni w nim dane firm oraz osób fizycznych, które zalegają z co najmniej 5000 zł podatku. Przedsiębiorcy sprawdzą tam wiarygodność kontrahenta.

Jakie informacje będą zawarte w rejestrze?

Znajdziemy w nim informacje o należnościach finansowych, podlegających egzekucji administracyjnej, wynikające m.in. z prawomocnego wyroku, niezapłaconego podatku, cła czy składki ZUS, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. W Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajdą się przede wszystkim dane identyfikujące:

  • dłużnika,
  • wierzyciela,
  • wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami oraz rodzaj i podstawę prawną tej należności.

Jak te informacje będą wprowadzane do rejestru?

Dane będą wprowadzane po wcześniejszym doręczeniu dłużnikowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze, skierowanego przez wierzyciela, którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Wpis do rejestru może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia. Dlaczego tyle czasu? Urzędy chcą dać dłużnikom szansę na uregulowanie zaległej należności i uniknięcie wpisu do rejestru.

Dla kogo wgląd do Rejestru Należności Publicznoprawnych?

Dane o dłużnikach będą udostępniane bezpłatnie zainteresowanym podmiotom. Dłużnik będzie mógł wnosić o podanie informacji o podmiocie, który wystąpił o udostępnienie danych z rejestru oraz o dacie wystąpienia podmiotu o udostępnienie danych dotyczących tego dłużnika.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy