Polski Nowy Ład – zmiany w podatkowych grupach kapitałowych

Polski Ład – zmiany w podatkowych grupach kapitałowych

W ramach wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców zostaną zmienione zasady dotyczące utworzenia oraz funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK). W tym celu w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) znowelizowano przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”).

Zgodnie z art. 1a ust. 1 Ustawy CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), które pozostają w związkach kapitałowych. W praktyce oznacza to, że spółki tworzące PGK przestają być osobnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a stają się jednym podmiotem dla celów opodatkowania tym podatkiem. Do tej pory PGK nie były zbyt popularne ze względu na liczne wymogi dotyczące ich utworzenia oraz funkcjonowania. Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę mogą zwiększyć zainteresowanie tą formą opodatkowania.

Warunki dotyczące utworzenia PGK

Do najważniejszych zmian w zakresie utworzenia PGK należą:

 • zmniejszenie limitu przeciętnego kapitału zakładowego spółek wchodzących w skład PGK – dotychczas przeciętny kapitał zakładowy miał wynosić 500,000 złotych, a po zmianach obniżono go do 250,000 złotych;
 • likwidacja obowiązku zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego – zgodnie z nowymi przepisami wystarczające będzie zawarcie takiej umowy w formie pisemnej.

Funkcjonowanie PGK

W zakresie samego funkcjonowania PGK:

 • zlikwidowano warunek rentowności – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wymagane jest osiągnięcie przez PGK rentowności na poziomie co najmniej 2%. Nowe przepisy już takiego wymogu nie zawierają;
 • dopuszczono możliwość dokonywania czynności restrukturyzacyjnych w ramach PGK (łączenie, podział, przekształcenia);
 • zniesiono zakaz posiadania przez spółki zależne udziałów w kapitałach zakładowych innych spółek tworzących PGK;
 • określono termin na zgłoszenie nowej umowy lub jej zmiany na 14 dni od dnia zawarcia umowy lub zmiany umowy PGK;
 • wprowadzono przepis zgodnie z którym w przypadku gdy spółki tworzyły PGK w momencie upływu obowiązywania umowy lub utraty przez tę grupę statusu podatnika – odpowiadają one solidarnie za zobowiązania PGK z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy.

Na szczególną uwagę zasługują zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych. Znowelizowane przepisy art. 7a Ustawy CIT wprowadzają możliwość rozliczania strat spółek tworzących PGK, osiągniętych przed utworzeniem PGK, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • strata ta podlegałaby odliczeniu od dochodu tej spółki, gdyby spółka ta nie weszła w skład podatkowej grupy kapitałowej;
 • strata została poniesiona przez spółkę nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym, poprzedzającym rok podatkowej grupy kapitałowej, za który dokonuje się tego obniżenia;
 • strata nie została odliczona od dochodu spółki;
 • spółka osiągnęła w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, dochód z tego źródła przychodów, z którego poniesiona została strata.

Kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% wysokości straty oraz nie może przekroczyć kwoty dochodu ze źródła przychodów osiągniętego w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, która poniosła tę stratę (art. 7a ust. 5 Ustawy CIT).

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0