Polski Nowy Ład – grupa VAT

Polski Ład – grupa VAT

Jedną z ciekawszych nowości zaproponowanych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) jest wprowadzenie nowego podmiotu, który może być podatnikiem VAT – Grupa VAT.

Wzorem podatkowej grupy kapitałowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, ustawodawca zdecydował się wprowadzić do ustawy o podatku od towarów i usług („Ustawa VAT”) możliwość wspólnego rozliczania VAT grupy podmiotów powiązanych („Grupa VAT”). W praktyce będzie to powodować, że podmiot wchodzące w skład Grupy VAT przestaną być podatnikami VAT a w ich miejsce jednym podatnikiem stanie się Grupa VAT. Warto podkreślić, że analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już w wielu innych państwach.

Podstawowe założenia Grupy VAT

Zgodnie z nowym art. 8c Ustawy VAT, wprowadzenie przepisów dotyczących Grupy VAT będzie powodować, że dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy członkami Grupy VAT nie będą opodatkowane VAT. Ponadto:

 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane przez tę grupę VAT;
 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy VAT uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT;

Przepisy Ustawy VAT będą zawierać również regulacje dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług przez lub na rzecz oddziałów podatników zagranicznych.

Czym jest Grupa VAT?

Zgodnie z nowymi przepisami Grupa VAT będzie oznaczać grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu Grupy VAT (art. 15a ust. 1).

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

 • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
 • nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Ustawa VAT (art. 15a ust. 3-5) wskazuje jak należy rozumieć powiązania dla celów przepisów dotyczących Grupy VAT:

 • Powiązanie finansowe – jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy;
 • Powiązanie ekonomiczne – jeżeli (i) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter; lub (ii) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne; lub (iii) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.
 • Powiązanie organizacyjne – jeżeli (i) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem; lub (ii) organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Jak utworzyć Grupę VAT?

W celu założenia Grupy VAT należy sporządzić umowę o utworzeniu Grupy VAT na piśmie, która powinna zawierać w szczególności nazwę grupy, dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę, wskazanie przedstawiciela grupy oraz okres na jaki została zawarta (nie krótszy niż 3 lata).

Przedstawiciel Grupy VAT jest zobowiązany przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania powyższej rejestracji.

Co istotne dany podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT oraz nie może być rozszerzona o innych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

Grupa VAT traci status podatnika:

 • z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika;
 • z upływem terminu, na jaki została utworzona.

Od kiedy będzie można tworzyć Grupę VAT?

Zgodnie z art. 89 pkt 3 Polskiego Ładu przepisy Ustawy VAT wprowadzające Grupę VAT wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0