Polski Nowy Ład – zmiany w CIT (aktualizacja 29.09.2021)

W ramach kolejnej części zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu, które zostały skierowane do Sejmu, przedstawiamy najważniejsze zmiany do przepisów podatkowych dotyczących podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy te będą przedmiotem dalszych prac i nie można wykluczyć, że ich ostateczny kształt ulegnie jeszcze zmianie.

Najbardziej interesującą zmianą jest wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1% przychodu z działalności operacyjnej. Podatek ma wynieść 0,4% przychodów firmy i 10% „nadmiarowych” wydatków pasywnych, do których zalicza się m.in.:

● koszty finansowania dłużnego ponad 30% podatkowej EBITDA (art. 15c) oraz między innymi części kosztów z dawnego art. 15e, tj.:
● koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
● koszty wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji albo know-how.
W projekcie znalazły się również zupełnie nowe regulacje dotyczące spółki holdingowej, której zaletą ma być zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z podatku dochodowego zysków osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego (art. 24m-24p).
W ramach nowych propozycji na uwagę zasługują zmiany w dotychczasowych ulgach oraz wprowadzenie nowych preferencji podatkowych:
● ulgę B+R będzie można łączyć z IP Box;
● ulga B+R wzrośnie do 200% na wynagrodzeniach pracowników B+R;
● nowa ulga na innowacyjnych pracowników, która będzie stanowić formę zwrotu bezgotówkowego niewykorzystanej ulgi B+R (art. 18da);
● nowa ulga na robotyzację pozwalająca na odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (art. 38eb);
● nowa ulga na ekspansję pozwalająca na odliczenie do 1.000.000 złotych rocznie wydatków związanych ze zwiększaniem przychodów z tytułu sprzedaży produktów (art. 18eb);
● ulga na nowe produkty dająca możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych) (art. 18ea).
● ulga na IPO pozwalająca na odliczenie kosztów poniesionych na pierwszą ofertę publiczną do wysokości 150% wydatków poniesionych przez emitenta (art. 18ed);
● nowa ulga na konsolidację pozwalająca na dodatkowe obniżenie podstawy opodatkowania o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie udziałów lub akcji (dotyczy źródeł innych niż zyski kapitałowe). Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 złotych (art. 18ec);
Poniżej podsumowanie innych wybranych regulacji Nowego Ładu dotyczących opodatkowania osób prawnych:
● Zmiany w zakresie cen transferowych będą dotyczyć m.in. wprowadzenia szerszych zwolnień dokumentacyjnych, wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji oraz złożenie informacji;
● Ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych polegające m.in. na obniżeniu minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK (do 250 000 złotych), złagodzeniu warunku braku powiązań między spółkami tworzącymi PGK oraz zlikwidowaniu warunku rentowności;
● Wyeliminowanie z kosztów podatkowych części wydatków ponoszonych w związku z transakcjami dokonywanymi ze wspólnikami podatnika lub podmiotami powiązanymi z nimi pośrednio lub bezpośrednio (ograniczenie ma dotyczyć wypłat, których wysokość w jakikolwiek sposób związana jest z zyskiem spółki lub transakcji o nierynkowym charakterze);
● W zakresie podatku u źródła planowane jest zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku, wprowadzenie szerszej możliwości korzystania z kopii certyfikatu rezydencji i ponadto opinia o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła ma dotyczyć również preferencji przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
● Wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania działań restrukturyzacyjnych (połączeń, podziałów, wymiany udziałów).
Zgodnie z założeniem przepisy mają zostać uchwalone najpóźniej na początku listopada i wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Poniższe podsumowanie ma charakter ogólny. Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0