Polski Nowy Ład – zmiany w PIT (aktualizacja 08.09.2021)

W dniu 8 września br. został opublikowany nowy projekt przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Nowego Ładu. Projekt ten uwzględnia uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych i trafił już do Sejmu. Na szczęście dla podatników niektóre projektowane przepisy zostały złagodzone ale mimo to zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. będą bardzo znaczące.

Najważniejszą zmianą w stosunku do pierwotnego projektu jest obniżenie składki zdrowotnej. Zgodnie z obecną treścią Projektu:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z wykorzystaniem zasad ogólnych zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynoszące 9% dochodu (czyli różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodów);
 • Przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej PIT (19%) zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne równą 4,9% dochodu ale nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym;
 • Osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą 9% od podstawy wymiaru stanowiącej iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej:
  • 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów do 60.000 złotych;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów do 300.000 złotych,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów od 300.000 złotych.

Poniżej podsumowanie innych wybranych regulacji Nowego Ładu dotyczących opodatkowania osób fizycznych:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30.000 złotych rocznie dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (tj. m. in. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło);
 • Podwyższenie progu podatkowego w PIT po przekroczeniu, którego podatek wynosi 32% z 85.528 złotych do 120.000 złotych rocznie (art. 1 ust. 47 Projektu);
 • Ujednolicenie terminów rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych – termin został wydłużony do 20. dnia miesiąca;
 • Wprowadzenie braku możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku (art. 1 pkt 49 Projektu);
 • Wprowadzenie obowiązku opodatkowania przychodów z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w praktyce oznaczać to będzie brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu (art. 1 pkt 6 Projektu);
 • Wynagrodzenie członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania będzie podlegało 9% obowiązkowej składce zdrowotnej (art. 15 Projektu);
 • Wprowadzenie niższych stawek ryczałtu dla wybranych zawodów, np. obniżenie ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług IT – stawka 12% oraz obniżenie stawek ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, dla podmiotów świadczących usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych – stawka 14% (art. 9 ust. 8 Projektu);
 • Wprowadzenie zwolnienia (tzw. ulga na powrót), które
  • przysługuje obywatelom Polski, osobom pochodzenia polskiego (Karta Polaka), obywatelom państw UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, nieposiadającemu polskiej rezydencji podatkowej przez 3 poprzedzające lata, a który to zyskuje polską rezydencję podatkową;
  • jest limitowane do 85.528 złotych przychodu rocznie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej;
  • może być wykorzystywane w ciągu czterech lat od początku roku, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową;
  • podatnik korzystający ze zwolnienia powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (art. 1 ust. 13 Projektu);
 • Dla osób powracających do Polski (uzyskujących status rezydencji podatkowej w Polsce), które uzyskują przychody za granicą, wprowadzono możliwość opłacania ryczałtu w kwocie 200.000 złotych rocznie (niezależnie od kwoty przychodów), o ile przeznaczą co najmniej 100.000 złotych rocznie na wsparcie gospodarki, krzewienie kultury fizycznej, rozwój nauki i szkolnictwa czy ochronę dziedzictwa kulturowego (art. 1 ust. 60 Projektu);
 • Ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej), którzy otrzymują przychód w skali rocznej między 68.412 złotych a 133.692 złotych obliczona zgodnie z algorytmami wskazanymi w Projekcie;
 • Wprowadzenie nowych ulg: na robotyzację, dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków oraz na zakup terminala płatniczego (art. 1 ust. 45 Projektu);
 • Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności (np. zbycie samochodu posiadanego wcześniej w ramach leasingu będzie podlegać opodatkowaniu, chyba że zbycie nastąpi po sześciu latach od wycofania z działalności gospodarczej (art. 1 ust. 7 Projektu);
 • Poszerzenie katalogu podatników uprawnionych do małżeńskiego rozliczenia rocznego o osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego (art. 1 ust. 2 Projektu).

Niezmienne planowane jest, że większość powyższych zmian miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo, utrzymano założenia z pierwszego Projektu zgodnie z którymi od 2023 r. planowane jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędów skarbowych.

Poniższe podsumowanie ma charakter ogólny. Masz pytania? Napisz do nas!

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0