Polski Nowy Ład – ulgi podatkowe (część II)

W niniejszym artykule kontynuujemy temat nowych ulg wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład).

W poprzednim opracowaniu przybliżyliśmy kilka wybranych nowych regulacji, które potencjalnie mogą pomniejszyć obciążenia podatkowe przedsiębiorców. Poniżej przybliżamy kolejne ciekawe rozwiązania przewidziane Polskim Ładem.

Ulga na prototyp

Zupełnie nowym rozwiązaniem przewidzianym w Polskim Ładzie będzie ulga na prototyp, która polegać ma na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych (art. 18ea Ustawy CIT oraz art. 26ga Ustawy PIT).

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu będzie można uznać:

 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

 

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu będzie można zaś zaliczyć koszty m.in. badań, ekspertyz, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia.

Odliczenie będzie przysługiwać, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie oraz nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga na robotyzację

Kolejną ulgą, która związana jest z postępem technologicznym jest ulga na robotyzację, zgodnie z którą prowadzącemu działalność produkcyjną, który zainwestował w zakup nowych robotów, będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w tym celu kosztów (art. 38eb Ustawy CIT oraz 52jb Ustawy PIT).

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

 

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, tj. w pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Odliczenie dotyczyć ma m.in. kosztów zakupu lub leasingowania fabrycznie nowych robotów, zakupu oprogramowania, zakupu maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt oraz zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Zgodnie z Polskim Ładem ulga zostanie wprowadzona na 5 lat i ma obejmować wydatki poniesione w latach 2022-2026.

Ulga na innowacyjnych pracowników

W ramach Polskiego Ładu zostanie również wprowadzona ulga na innowacyjnych pracowników, która uzupełniać będzie dotychczasową ulgę B+R. Zgodnie z nowym art. 18db Ustawy CIT podatnicy posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R będą mogli odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • praw autorskich.

 

Warunkiem odliczenia będzie poświęcenie przez danego pracownika lub osobę współpracującą na podstawie umowy cywilnoprawnej co najmniej 50% czasu na działalność B+R w danym miesiącu.  Zgodnie z art. 67 Polskiego Ładu pomniejszenie stosuje się po raz pierwszy w 2023 r.

Ulga na ekspansję

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie ulgi na ekspansję dzięki, której podatnicy będą mogli określone wydatki odliczyć dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów a raz w ramach ulgi (do limitu 1 miliona złotych w roku podatkowym).

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu (art. 18eb Ustawy CIT oraz 26gb Ustawy PIT) podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów czy ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowanie opakowań do wymagań kontrahenta;
 • przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów, w szczególności certyfikacja towarów oraz rejestracja znaków towarowych;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, w tym także składania ofert innym podmiotom.

 

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

 

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0