Polski Nowy Ład – ulgi podatkowe (część I)

Jak wskazywaliśmy w poprzednich opracowaniach przepisy tzw. Polskiego Ładu zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Oprócz omawianych niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców związanych ze zwiększeniem obciążeń, Polski Ład wprowadza również szereg ulg, które teoretycznie mogą obniżyć obciążenia podatkowe przedsiębiorców.

W ramach tego i następnych artykułów postaramy się przybliżyć najważniejsze ulgi wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład).

Ulga na działalność sportową, kulturalną i naukową

Zgodnie z nowym art. 18ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”) oraz art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną albo wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Do przykładowych wydatków pozwalających na skorzystanie z tej ulgi zaliczyć można finansowanie klubów sportowych, stypendiów sportowych, działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne, wynagrodzeń studentów odbywających u podatnika staż i praktyki przewidziane programem studiów.

Ulga na zakup terminala

Kolejną ulgą przewidzianą przez Polski Ład, jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

  • 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.

 

Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 18ef Ustawy CIT i art. 26hd Ustawy PIT).

Ulga konsolidacyjna

Zostanie wprowadzona również tzw. ulga na konsolidację, tj. ulga pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej kwoty kosztów poniesionych w związku z nabyciem udziałów lub akcji spółki niepowiązanej, która prowadzi działalność tożsamą albo wspierającą podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym osiągniętych przez spółkę nabywającą dochodów, nie więcej jednak niż 250 tys. złotych. Co istotne nabywca musi nabyć w jednej transakcji bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje nabywa (art. 18ec Ustawy CIT).

Do „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zaliczać się będą wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę, podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Ulga na IPO

Dla spółek rozważających wprowadzenie akcji na giełdę papierów wartościowych istotna będzie nowa ulga określona w art. 18ed Ustawy CIT pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 złotych

 

– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Ulga dla inwestorów indywidualnych

Dodatkiem do powyższej ulgi na IPO, będzie ulga dla indywidualnych inwestorów zgodnie z którą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody ze sprzedaży akcji nabytych w wyniku pierwszej publicznej oferty akcji. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia będzie posiadanie tych akcji przez okres co najmniej 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu giełdowego (art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy PIT).

 

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

Czekaj...

Link do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies
Link do treści obowiązku informacyjnego

 

Podobne wpisy

28 grudnia, 2021

Estoński CIT 2.0