Polski Nowy Ład – składka zdrowotna a świadczenie wspólnika na rzecz spółki

Polski Ład – składka zdrowotna a świadczenie wspólnika na rzecz spółki

W ramach zmian wprowadzonych ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) zwiększono obciążenia niektórych osób fizycznych poprzez istotne zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym. Dlatego też warto rozważyć skutki świadczeń dokonywanych przez wspólnika na rzecz spółki.

Zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Przepis ten wskazuje, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą otrzymywać wynagrodzenie za dokonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tejże spółki.

Składka zdrowotna a świadczenia wspólnika

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych opracowaniach od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie otrzymywane przez członków zarządu jedynie na podstawie powołania będzie podlegać składce zdrowotnej. Zwiększone zostaną również obciążenia składkowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach Polskiego Ładu nie objęto jednak składką zdrowotną powtarzających się świadczeń niepieniężnych dokonywanych przez wspólnika. Oznacza to, że świadczenia te, podobnie jak przed wejściem nowych regulacji, nie będą podlegały składce zdrowotnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który wprost wskazał, że o „włączeniu do ubezpieczenia społecznego decyduje przynależność do grupy podmiotów określonej w art. 6 u.s.u.s.  (…) Relacje zachodzące między nimi a spółką mają charakter korporacyjny, także gdy dotyczą zobowiązanie wspólnika do oznaczonych w umowie spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem (…)” (wyrok z 7 marca 2018 r., sygn. I UK 575/16). Stanowisko takie potwierdza również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. interpretacja z 5 lipca 2018 r., nr WPI/200000/43/710/2018.

Oczywiście wynagrodzenie otrzymywane przez wspólnika będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle interpretacji organów podatkowych dochód ten będzie kwalifikowany do innych źródeł co oznacza, że wspólnik będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy według skali podatkowej (tak np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z 1 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.145.2021.2.MG).

Wymogi formalne

Należy pamiętać, że świadczenia wspólnika na rzecz spółki muszę być określone w umowie spółki. Oznacza to, że jeżeli obecnie umowa spółki nie zawiera takich zapisów konieczne będzie wprowadzenie zmian do umowy. Dodatkowo, świadczenia takie muszą mieć charakter niematerialny. Przykładowo takimi świadczeniami na rzecz spółki mogą być świadczenia usług doradczych, księgowych czy tłumaczeniowych. Istotne jest aby były to świadczenia powtarzające się

Wynagrodzenie musi być określone na zasadach rynkowych. Powyższe wynika wprost z powołanego powyżej przepisu KSH ale jest to również niezwykle istotne w kontekście przepisów podatkowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

Podsumowanie

Zastosowanie powyżej opisanego rozwiązania powinno być poparte przeanalizowaniem konkretnej sytuacji, w której znajduje się spółka. W wielu przypadkach możliwe będą do wykorzystania inne, bardziej atrakcyjne rozwiązania, które dodatkowo nie wymagają zmiany umowy spółki.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0