Podatek u źródła w pracach informatycznych

Podatek u źródła w pracach informatycznych

Czy płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta z tytułu świadczenia usługi informatycznych podlegają podatkowi u źródła w Polsce? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od rodzaju usług nabywanych od podmiotów zagranicznych.

Przepisy dotyczące podatku u źródła

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”) podatkowi u źródła podlegają płatności dokonywane m.in. z tytułu przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw (pkt 1) lub usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (pkt 2a).

Powyższa regulacja oznacza więc, że polski podmiot wypłacając podmiotowi zagranicznemu wynagrodzenie z powyższych tytułów zobowiązany jest do potrącenia podatku dochodowego w wysokości 20%. W stosunku do tych płatności stosuje się zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (m.in. pod warunkiem przekazania przez kontrahenta zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej).

Analogicznie regulacje zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 29).

Podatek u źródła w pracach informatycznych a praktyka organów podatkowych

Usługi informatyczne nie są wymienione wprost w powyższych regulacjach i w związku z tym może powstać wątpliwość czy podlegają one podatkowi u źródła. Odpowiedź na powyższe pytanie będzie przede wszystkim zależeć od charakteru danych usług. W przypadku gdy podmiot zagraniczny będzie osiągał przychody z praw autorskich (np. licencji) lub będą to usługi informatyczne o charakterze marketingowym (np. opracowanie e-mailowej kampanii reklamowej) wówczas przychód taki może podlegać podatkowi u źródła w świetle powołanych przepisów Ustawy CIT i konieczna może być analiza danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania aby ustalić czy taki podatek powinien zostać pobrany w Polsce i, jeżeli tak, w jakiej wysokości. W następnych opracowaniach poruszymy m.in. tematykę nabywania licencji od podmiotów zagranicznych.

Z kolei w zakresie ogólnych usług informatycznych organy podatkowe generalnie uznają, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług informatycznych nie podlega podatkowi u źródła. Stanowisko takie zajął m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 stycznia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.399.2019.4.SP), w której potwierdził, że usługi wdrażania systemów informatycznych, monitorowanie sieci i zabezpieczeń, wsparcie technicznego nie będą podlegały podatkowi u źródła.

Analogicznie podejście potwierdzające brak podatku u źródła przy usługach informatycznych w zakresie administrowania i serwisu sprzętu IT i zainstalowanych aplikacji, serwisowania i utrzymywania centrów danych, utrzymywania, administrowania i rozwijania sieci wewnętrznej i dostępu do Internetu, archiwizacji i odtwarzania danych oraz dostępu do danych elektronicznych jak również administrowania urządzeniami mobilnymi zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 września 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.308.2019.2.JS).

Jak już widać z powyższego, usługa informatyczna w zależności od swojego charakteru może mieć różne skutki na gruncie podatku u źródła i dlatego też każdorazowo należy rozważyć jej charakter i wynikające z tego skutki w podatku u źródła.

Aktualizacja z dnia 21.07.2022

Rok 2022 to rok ogromnych zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Wiele zmieniło się również w kwestii podatku u źródła. Szczegóły znajdziecie w tym artykule.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji i aktualizacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy