Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR to utworzony 13.10.2019 r. teleinformatyczny rejestr służący do gromadzenia i przetwarzania danych na temat Beneficjantów Rzeczywistych, tj. osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę na spółką.

Kto podlega zgłoszeniu?

Zgłoszeniu do CRBR podlegają wszystkie rodzaje spółek handlowych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych z wyjątkiem spółki partnerskiej, a więc Beneficjenci Rzeczywiści spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia do CRBR?

Spółki powstałe po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych w terminie 7 dni od ich rejestracji w KRS, natomiast pozostałe spółko mają na takie zgłoszenie 6 miesięcy od powstania rejestru, tj. do 13 kwietnia 2020.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie wskazanym w ustawie grozi karą pieniężną do wysokości 1 mln złotych.

UWAGA z „ostatniej chwili” [11 marca 2020]: W związku z przygotowywaną specjalną ustawą przygotowywaną przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącą osób poszkodowanych przez tzw. koronawirusa, termin graniczny zgłoszenia do CRBR ma zostać przesunięty z 13 kwietnia 2020 r. na 01 lipca 2020 r., jednak nie jest to jeszcze pewna informacja.

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

Beneficjentem Rzeczywistym, zgodnie z ustawą, jest osoba lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Szczegółowo przyglądając się definicji możemy znaleźć informację, że do Beneficjentów Rzeczywistych zalicza się w szczególności:

 • udziałowców posiadających prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji danej osoby prawnej,
 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności większej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% liczby głosów ogólnej liczby głosów w organie klienta,
 • osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze.

Przykład:

Pan Jan i Marek są udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pan Jan posiada 80% udziałów, a Pan Marek 20%. Pan Jan dodatkowo jest również Prezesem Zarządu w tej spółce.

Zgłoszenie do CRBR będzie dotyczyło Pana Jana jako udziałowca sp. z o.o. oraz dodatkowo jako reprezentanta sp. z o.o., a Pana Marka nie musimy wskazywać w formularzu zgłoszeniowym.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zaś samo zgłoszenie jest nieodpłatne i należy je wykonać poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Zgłoszenie do CRBR musi być przygotowane poprzez formularz dostępny na Portalu Podatkowym, a następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularz można znaleźć pod tym linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Jeśli potrzebujesz doradztwa merytorycznego lub po prostu pomocy w przygotowaniu i wysłaniu zgłoszenia, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@jbsolutions.pl

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0