Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku?

Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku?

Konieczność rozliczenia z fiskusem rzadko spotyka się z entuzjazmem. Jeśli jednak wartość wpłaconych zaliczek jest wyższa niż należny podatek lub jeśli wartość naliczonego podatku podlegającego odliczeniu jest wyższa niż należny podatek (np. w przypadku podatku VAT), można spodziewać się zwrotu. Sprawdź, jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku PIT, CIT oraz VAT.

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Jeśli podatnik w zeznaniu rocznym wykaże nadpłatę podatku dochodowego (PIT), przysługuje mu jej zwrot. Czas oczekiwania na wypłatę zwrotu nadpłaty podatku zależy od tego, kiedy i w jaki sposób została złożona deklaracja PIT. Termin maksymalny wynosi 45 dni dla deklaracji składanych elektronicznie i 3 miesiące w przypadku deklaracji złożonych w formie papierowej. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Termin złożenia deklaracjiMetoda złożenia deklaracjiTermin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego
Przed 15.02.2023Elektronicznie45 dni liczone od 15.02.2023
Po 15.02.2023Elektronicznie45 dni liczone od dnia następującego po złożeniu deklaracji
Przed 15.02.2023W formie papierowej (osobiście w urzędzie)3 miesiące liczone od 15.02.2023
Po 15.02.2023W formie papierowej (osobiście w urzędzie)3 miesiące liczone od dnia następującego po złożeniu deklaracji

Jeśli podatnik dokona korekty deklaracji podatkowej, termin zwrotu podatku ulega zmianie. Jest liczony od nowa, czyli od dnia następującego po złożeniu korekty zeznania podatkowego i wynosi odpowiednio 45 dni lub 3 miesiące (w zależności od tego, czy deklaracja i korekta były składane w formie elektronicznej, czy też w formie papierowej).

Podatnicy mający kartę dużej rodziny są uprawnienia do otrzymania zwrotu nadpłaty podatku w ciągu zaledwie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

Kiedy zwrot podatku od osób fizycznych nie przysługuje?

Nadpłata nie zawsze wiąże się jednak z otrzymaniem faktycznego zwrotu na konto bankowe. Należna kwota może być bowiem zajęta:

 • na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • na poczet odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • na poczet kosztów upomnienia,
 • na poczet bieżących zobowiązań podatkowych,
 • z tytułu toczącego się wobec podatnika postępowania egzekucyjnego.

Kwota nadpłaty nie będzie też wypłacona, jeśli podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Wówczas przyszłoroczna należność podatkowa będzie pomniejszona o określoną kwotę.

Czy wysłanie wcześniej PITu powoduje szybszy zwrot?

Termin zwrotu podatku jest liczony od dnia złożenia deklaracji PIT. W związku z tym szybsze rozliczenie oznacza szybszy zwrot. Ponadto ze względu na mniejsze obciążenie urzędu skarbowego w początkowym okresie rozliczenia z fiskusem terminy zwrotów zwykle są znacznie krótsze niż przewidziane ustawowo 45 dni lub 3 miesiące. Niekiedy można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku już po 2 tygodniach. Szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie można natomiast sprawdzić online.

W jaki sposób Urząd Skarbowy zwraca podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zwrot podatku dochodowego może być przekazany podatnikowi na różne sposoby. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie metod stosowanych przez urzędy skarbowe.

Zwrot podatku pocztą

Zwrot podatku pocztą (przekazem pocztowym) jest dokonywany wtedy, gdy urząd nie zna numeru konta bankowego podatnika. Należność jest wówczas przynoszona przez listonosza na adres wskazany w zeznaniu rocznym. Kwota jest jednak pomniejszana o opłaty pocztowe – 1% z kwoty nadpłaty + 5,20 zł.

Jeśli natomiast kwota zwrotu podatku jest niższa niż koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie jest to 16 zł), zwrot podatku zostanie automatycznie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot podatku na konto bankowe

Zwrot podatku na konto bankowe można otrzymać, podając swój numer rachunku w odpowiedniej sekcji w zeznaniu podatkowym. Uzupełnienie danych podatnika o numer rachunku bankowego jest też możliwe poprzez złożenie (osobiście w urzędzie lub drogą pocztową) formularza ZAP-3. Numer konta wystarczy podać tylko raz – kolejne nadpłaty będą automatycznie przekazywane na wskazany rachunek bankowy podatnika. Warto pamiętać o powiadomieniu urzędów o każdej zmianie rachunku bankowego, używając stosownego druku.

Zwrot podatku w kasie urzędu

Zwroty podatku można też odbierać osobiście w kasie urzędu skarbowego. Trzeba jednak wcześniej poinformować fiskusa o takim zamiarze – np. za pomocą rubryki „informacje uzupełniające” w formularzu PIT. Taką dyspozycję można również złożyć na osobnym piśmie lub ustnie – ważne jedynie, aby dokonać tego, zanim urząd dokona zwrotu na rachunek bankowy lub drogą pocztową. Co ważne, osobiście w urzędzie skarbowym można odebrać zwrot nadpłaty w każdej wysokości – nawet jeśli kwota ta nie przekracza 16 zł.

Brak otrzymanego zwrotu podatku PIT – co można zrobić?

Może się jednak zdarzyć, że wyczekiwany zwrot podatku dochodowego nie nadchodzi mimo upływu maksymalnego terminu. Co wówczas robić? Przyczyn takiej sytuacji może być kilka. Warto zatem:

 • sprawdzić, czy kwota nadpłaty podatku nie jest niższa niż 16 zł – wówczas jest ona automatycznie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań;
 • upewnić się, że nie masz zaległości podatkowych z poprzednich lat lub niezapłaconych mandatów – kwota nadpłaty może być automatycznie zaliczona również na ich poczet;
 • sprawdzić, czy podałeś urzędowi skarbowemu właściwy numer rachunku bankowego – szczególnie jeśli w ostatnim czasie zmieniałeś numer konta.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, należy spróbować dociekać w urzędzie skarbowym. Zazwyczaj trzeba w nim pojawić się osobiście – informacje na temat zwrotów mogą nie być udzielane telefonicznie. W przypadku braku otrzymania wyjaśnień można złożyć ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli Dyrektora Izby Skarbowej. Jeśli zostanie stwierdzona wina urzędu, rozpoczęte będzie postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji oprócz zaległego zwrotu podatku podatnik otrzyma także odsetki.

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Podobnie jak w przypadku podatku PIT, również podatnicy CIT powinni otrzymać zwrot nadpłat dokonanych w danym roku podatkowym. Nadpłata wynikająca z deklaracji CIT-8 podlega zwrotowi w terminie do 3 miesięcy. Sprawa komplikuje się nieco w przypadku wprowadzani korekt do deklaracji. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj korektyTermin zwrotu nadpłaty podatku CIT
Standardowa korekta CIT-8 dokonana przez podatnika2 miesiące od daty złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją, lecz nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia zeznania lub deklaracji
Korekta w trybie tzw. czynności sprawdzających dokonana z inicjatywy organu podatkowego3 miesiące od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu
Korekta w trybie tzw. czynności sprawdzających dokonana przez podatnika (złożenie deklaracji korygującej)3 miesiące od dnia skorygowania deklaracji

 

Jeśli organ podatkowy nie przekaże podatnikowi należnej nadpłaty w wymienionych wyżej terminach, przysługują mu również odsetki za zwłokę.

Kiedy zwrot podatku od osób prawnych nie przysługuje?

Nadpłata podatku CIT może nie być zwrócona podatnikowi, jeśli występują:

 • zaległości podatkowe,
 • odsetki za zwłokę,
 • bieżące zobowiązania podatkowe.

Wówczas kwota nadpłaty jest przeznaczana na ich poczet. Jeśli jednak tego typu zobowiązania nie występują, nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Czas oczekiwania na zwrot podatku VAT

Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają możliwość zwrotu podatku VAT w trzech sytuacjach:

 1. Nienależnie opłacony podatek – występuje w sytuacji, gdzie podatnik omyłkowo przelał do urzędu więcej środków niż wynikało z deklaracji. W tej sytuacji należy złożyć pismo do Urzędu Skarbowego o niezasadnej wpłacie.
 2. Kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego – w tej sytuacji, występuje tzw. kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy i zostanie rozliczona w kolejnym okresie pomniejszając tym samym ewentualne zobowiązanie. Podatnik ma prawo również złożyć wniosek o zwrot o zwrot podatku – wskazuje w tym zakresie kwotę do zwrotu na deklaracji JPK_v7 za bieżący okres gdzie wystąpiła nadwyżka.
 3. Nadpłata wynika z złożonych korekt deklaracji – w takim wypadku należy złożyć do Urzędu Skarbowego pismo o stwierdzenie nadpłaty wraz z uzasadnieniem. W tej sytuacji urząd bardzo często przeprowadza czynności sprawdzające odnośnie przysługującemu zwrotowi nadpłaty, weryfikując czy podatnik miał prawo do skorygowania deklaracji.

Organ skarbowy ma określony czas na zwrócenie podatnikowi nadpłaconego podatku VAT. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Termin zwrotu podatku VATOkoliczności
Do 60 dniTermin standardowy – bez względu na rodzaj dokonywanych zakupów ani stawkę VAT (obowiązuje również dla transakcji zagranicznych)
Do 40 dniDla przedsiębiorców wystawiających faktury w fakultatywnym Krajowym Systemie eFaktur (KSeF)
Do 180 dniTermin wydłużony, stosowany, jeśli w danym okresie rozliczeniowym wykazane zostały wyłącznie koszty (brak sprzedaży)
Do 25 dniTermin skrócony przy zwrocie na rachunek VAT (bez dodatkowych warunków) lub na rachunek rozliczeniowy podatnika po spełnianiu dodatkowych warunków*
Do 15 dniDla tzw. podatników bezgotówkowych

 

*Termin zwrotu podatku VAT może być skrócony do 25 dni pod warunkiem, że:

 • kwoty podatku naliczonego wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli ich łączna kwota nie przekracza 15 000 zł,
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji;
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł;
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów;
 • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Zwracając podatek VAT na konto VAT, można wykorzystać go do opłacenia innych zobowiązań podatkowych. Można również wystąpić o uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący, składając odpowiedni wniosek.

Kiedy zwrot podatku VAT nie przysługuje?

Może się jednak zdarzyć, że mimo nadpłaty podatku VAT podatnik nie otrzyma zwrotu nadwyżki. Jest to możliwe szczególnie w przypadku:

 • posiadania innych zaległości podatkowych (np. w zakresie podatku dochodowego) – wówczas nadwyżka może być zaliczona na poczet tych zaległości;
 • podatnik nie zażąda zwrotu całości lub części nadwyżki – zostanie ona automatycznie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy;
 • konieczna jest weryfikacja zasadności zwrotu – wówczas urząd może przedłużyć termin zwrotu do momentu zakończenia weryfikacji (jeśli zwrot okaże się zasadny, podatnik otrzyma dodatkowo odsetki za zwłokę).

W razie wątpliwości w zakresie zwrotu podatku VAT można skonsultować się z urzędem skarbowym lub poprosić o radę księgowego.

Uzyskaj pomoc w zakresie zwrotów podatku

Zwroty podatku PIT, CIT czy VAT są czymś, z czym nie musisz się zmagać samodzielnie. Jeśli gubisz się w przepisach lub po prostu nie masz czasu na sprawy urzędowe, warto powierzyć je specjalistom. Sprawdź ofertę JB Solutions z zakresu doradztwa podatkowego i prawnego lub skorzystaj ze stałej obsługi księgowej. Dzięki temu nie będziesz musiał się martwić o zabezpieczenie Twoich interesów.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy