Dopłaty do spółki – aspekty podatkowe

Dopłaty do spółki – aspekty podatkowe

Przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają na dofinansowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie tylko poprzez podwyższenie jej kapitałów, lecz także przez wniesienie dopłat. Decydując się jednak na dokonanie dopłat do spółki należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe takiej operacji.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 177 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonych wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”), nie stanowią przychodu „dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach”. Powyższy przepis oznacza, że jeśli dopłaty wnoszone są przez wspólników na zasadach określonych w KSH, wówczas po stronie spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Należy podkreślić, że przekazane dopłaty nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów wspólników, gdyż przepisy Ustawy CIT wyraźnie wskazują, że wydatek taki nie będzie stanowił kosztu podatkowego (art. 16 ust. 1 pkt 53).

Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z przepisami KSH, dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W przypadku, gdy tylko jeden ze wspólników przekaże spółce środki pieniężne, nawet jeśli z formalnego punktu widzenia zostaną one nazwane „dopłatą”, wówczas nie będą one stanowiły dopłat, o których mowa w powołanych wyżej przepisach KSH i w konsekwencji mogą stanowić przychód spółki podlegający opodatkowaniu.

Dopłata a koszt podatkowy spółki

W przypadku otrzymania przez spółkę dopłaty, przepisy Ustawy CIT pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych części kwoty tej dopłaty.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. art. 15cb ust. 1 Ustawy CIT, w spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w KSH.

Powyższy koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych, a łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł. Co istotne, powyższej zasady nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Otrzymanie dopłat stanowi dla spółki czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych („Ustawa PCC”) podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany. Poprzez zmianę umowy spółki kapitałowej Ustawa PCC nakazuje uznawać również dopłaty wniesione przez wspólników. W konsekwencji dopłaty wniesione przez wspólników będą podlegać 0,5% podatkowi. Zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Powyższe oznacza, że spółka otrzymująca dopłaty jest zobowiązana do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej dopłaty.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy