zmiany w zwolnieniu z VAT

Zwolnienie z VAT po nowemu

1 września 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520). Została opublikowana 13 sierpnia 2019 r. Zgodnie z nią został zwiększony katalog podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Mówi o tym art. 113 ustawy o VAT. Przede wszystkim chodzi o dostawców usług na odległość (sprzedaż przez Internet lub telefon), czy też oferujących usługi windykacyjne i faktoringu. 

Ustawa o podatku VAT (art.113) – o czym mówi?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli łącznie wartości sprzedaży na kwotę 200 tys. zł, są zwolnieni z podatku VAT. Dotyczy to także osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego z założeniem, że podatnik w trakcie roku podatkowego nie przekroczy kwoty 200 tys. zł proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Oznacza to, że jeżeli rok podatkowy rozpoczyna się w połowie roku kalendarzowego, to wtedy limit zwolnienia jest także mniejszy. Można go obliczyć w następujący sposób: kwota zwolnienia 200 000 podzielona przez liczbę dni w roku i następnie pomnożona przez liczbę dni prowadzenia działalności. 

W sytuacji, kiedy podatnik w roku podatkowym przekroczy kwotę zwolnienia, to nie może dalej korzystać z przywileju, a dana transakcja, która przyczyniła się do przekroczenia ustalonego limitu, będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Przykład: podatnik do września uzyskał przychód w wysokości 170 tys. zł. W następnym miesiącu sprzedał towary na kwotę 50 tys. zł. Tym samym przekroczył limit o 20 tys. zł. Nie może już korzystać ze zwolnienia. W tym przypadku opodatkowaniu podatkiem VAT objęta jest cała kwota 50 tys. zł. 

Kto podlega ustawowo zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Z mocy ustawy zwolnieniem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli wartości sprzedaży netto (bez kwoty podatku VAT) w wysokości 200 tys. zł. 

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki, dlatego też nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z nowelizacją Ustawy zwolnieniu nie podlegają podatnicy, którzy są dostawcami części do pojazdów samochodowych i motocykli. I nie ma tu znaczenia sposób realizacji dostawy. Ze zwolnienia nie skorzystają także dostawcy między innymi: produktów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV i AGD oraz innych podobnych towarów związanych z zawarciem umowy na odległość (np. sprzedaż przez telefon lub Internet). 

Wykaz podmiotów, które nie korzystały ze zwolnienia z podatku VAT do   dnia 31 sierpnia 2019 r.

Są to przede wszystkim dostawcy:

 1. towarów, które zostały wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym z wyjątkiem: 
 • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), 
 • wyrobów tytoniowych, 
 • samochodów osobowych innych niż wymienione w lit. e zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych, które podlegają amortyzacji, 
 • budynków, budowli lub ich części w przypadkach wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, 
 • terenów budowlanych, 
 • nowych środków transportu. 

świadczący usługi:

 1. prawnicze,
 2. doradcze, z wyłączeniem (doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 3. jubilerskie,
 4. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Co się zmieniło po 31 sierpnia 2019 r.?

Od 1 września 2019 roku grupa podatników niemogących skorzystać ze zwolnienia  poszerzyła się o podmioty dokonujące dostaw:

 1. towarów w ramach umów zawartych na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 • produktów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU20.42.1)
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU26)
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego , (PKWiU27), 
 • maszyn i urządzeń niesklasyfikowanych gdzie indziej (PKWiU28),
 • hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych PKWiU45.3), i motocykli (PKWiU45.4),
 1. podatnicy świadczący usługi w zakresie ściągania długów i faktoringu.

Dlaczego ustawa o podatku VAT doczekała się nowelizacji?

Głównym powodem jak napisano w uzasadnieniu wydanym do projektu ustawy, było przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w kategoriach produktów, które są szczególnie podatne na oszustwo. Znowelizowana ustawa ma służyć dalszemu procesowi uszczelniania systemu VAT. 

Załącznik nr 12 do Ustawy o podatku od towarów i usług zawiera listę towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, które zostały określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0