Zmiany podatkowe 2021

Zmiany podatkowe w roku 2021

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Nowelizacyjna”), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 listopada 2020 r.

W kolejnych opracowaniach przybliżymy nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych oraz zasady opodatkowania tzw. podatkiem estońskim.

Spółki nieruchomościowe (art. 2 pkt 3, 20-22 Ustawy Nowelizacyjnej).

Ustawa Nowelizacyjna wprowadza nowy mechanizm opodatkowania sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych. Przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć podmiot inny niż osoba fizyczna, zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • a) na pierwszy dzień roku podatkowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
 • b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości w przypadku podmiotów innych niż określone powyżej.

Ponadto, aby zakwalifikować dany podmiot jako spółkę nieruchomościową:

 • a) wartość rynkowa lub bilansowa nieruchomości musi przekraczać 10 milionów złotych oraz
 • b) w przypadku podmiotów o których mowa powyżej, w poprzednim roku podatkowym spółka uzyskała co najmniej 60% przychodów podatkowych z tytułu dzierżawy nieruchomości i umów o podobnym charakterze lub z tytułu praw własności dotyczących nieruchomości/innych spółek nieruchomościowych.

W przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron transakcji zbycia udziałów (lub praw o podobnym charakterze) nie jest rezydentem Polski, a przedmiotem transakcji są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu/prawa do udziału w zysku spółki, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji (jako płatnika, czyli w imieniu sprzedającego) zostanie obciążona spółka nieruchomościowa (której udziały są zbywane).

Spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku od dochodu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli spółka nie będzie dysponować informacją o wartości transakcji, należny podatek ustala się na 19% wartości rynkowej udziałów w spółce będącej przedmiotem transakcji. Podatnik (sprzedający) będzie zobowiązany przekazać spółce nieruchomościowej kwotę odpowiadającej zaliczce na CIT należnej z tytułu transakcji przed rozliczeniem podatku.

Dodatkowo wprowadzono nowe obowiązki sprawozdawcze dla spółek nieruchomościowych oraz obowiązek ustanowienia przedstawiciela przez spółki nieruchomościowe spoza UE/EOG. Ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych (art. 2 pkt 4 Ustawy Nowelizacyjnej) Zgodnie ze zmianami przepisów Ustawy CIT, wprowadzono ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

 • a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
 • b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Przepisy te w praktyce wykluczą możliwość wykorzystania przez przedsiębiorstwo strat podatkowych innego przedsiębiorstwa nieposiadającego zdolności do ich rozliczenia.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej (art. 1 pkt 15 Ustawy Nowelizacyjnej).

Zgodnie z przepisami Ustawy Nowelizacyjnej, ograniczone zostanie stosowanie ulgi abolicyjnej do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł, co w praktyce oznacza niemalże likwidację ulgi abolicyjnej. Nowelizacja przewiduje również, że powyższe ograniczenie nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy).

Poszerzenie możliwości stosowania opodatkowania ryczałtem (art. 3 pkt 1-2 Ustawy Nowelizacyjnej).

Od 1 stycznia 2021 r. zostanie poszerzona możliwość stosowania opodatkowania ryczałtem przez osoby fizyczne. Podniesiony zostanie limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu z 250.000 euro do 2.000.000 euro. Dodatkowo z ryczałtu będzie mogła skorzystać szersza grupa przedstawicieli wolnych zawodów, gdyż zgodnie z nową definicją, przez wolny zawód rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Publikacja polityki podatkowej (art. 2 pkt 24 Ustawy Nowelizacyjnej)

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej, przede wszystkim na swojej stronie internetowej, sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek obejmie: (i) podatników, których przychody przekroczyły 50 milionów euro w roku podatkowym oraz (ii) podatkowe grupy kapitałowe i poszczególne spółki wchodzące w ich skład.

Zakres sprawozdania z realizacji strategii podatkowej jest szeroki i obejmuje otwarty katalog informacji, m.in. dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, planowanych lub podejmowanych działań restrukturyzacyjnych i złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Na publikację sprawozdania podatnicy będą mieli 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Podatnicy, którzy nie wywiążą się z powyższych obowiązków, zapłacą karę pieniężną w wysokości do 250.000 złotych.

Zaostrzenie zasad amortyzacji (art. 2 pkt 15 oraz art. 14 Ustawy Nowelizacyjnej)

Zmianie ulegną zasady podwyższania oraz obniżania stawek amortyzacyjnych dla podatników zwolnionych z podatku (np. działających w SSE). Do tej pory Ustawa CIT przewidywała swobodę podatnika w obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach. Zgodnie z nowym przepisem, możliwości podwyższania oraz obniżania stawek amortyzacyjnych nie stosuje się do środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia. Nowe przepisy dotyczą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Likwidacja spółki a CIT (art. 2 pkt 14 Ustawy Nowelizacyjnej)

Nowe przepisy przesądzają, że w przypadku likwidacji spółki i przekazaniu jej majątku wspólnikom, spółka taka będzie zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 14a Ustawy CIT, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie, w tym m.in. z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, podziału pomiędzy wspólników majątku likwidowanej spółki, przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.

Stosowanie stawki 9% CIT (art. 2 pkt 17 Ustawy Nowelizacyjnej)

Zgodnie z Ustawą Nowelizacyjną, podwyższono do 2 milionów euro kwotę limitu przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki podatku CIT.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy