Wynagrodzenie prokurenta a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wynagrodzenie prokurenta a składki na ubezpieczenia

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) wprowadzono szereg zmian mających wpływ na obciążenia osób fizycznych. W niniejszym opracowaniu chcemy zwrócić uwagę na kwestię oskładkowania prokurentów.

Czym jest prokura?

Zgodnie z art. 1091§ 1 ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych („Ustawa SUS”) zawierają katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Artykuł 6 Ustawy SUS uzależnia powstanie obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy prawnej, z której wynika świadczenie pracy, usług lub pełniona funkcja.

Powyższy przepis nie wskazuje prokurenta jako podmiotu podlegającego takim składkom, a więc nie zaistnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji gdyż, jak wcześniej wskazano prokura sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w Ustawie SUS. Takie stanowisko można odnaleźć również w interpretacjach ZUS, np. interpretacja z 19 listopada 2020 r. (nr WPI/200000/43/851/2020).

Wynagrodzenie prokurenta a składka zdrowotna

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (art. 66 ust. 1 pkt 35a).

Przepis ten nie wskazuje wprost czy wynagrodzenie prokurentów podlega składce zdrowotnej i może powstać wątpliwość czy od takiego wynagrodzenia należy pobierać taką składkę. Prokurent jest specyficznym rodzajem pełnomocnika i wydaje się, że w takim przypadku nie powinno mówić się o „powołaniu” w rozumieniu tego przepisu.

Niemniej jednak, w uzasadnieniu do nowelizacji przepisów wprost wskazano, że celem tego przepisu było objęcie składką zdrowotną nie tylko członków zarządu pełniących swoją funkcję i otrzymujących wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania, ale również prokurentów. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w najnowszych interpretacjach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który wyraźnie stoi na stanowisku, że wynagrodzenie takie podlega składce zdrowotnej (np. decyzja nr 15/2022/BP z 22 lutego 2022 r.)

Planowane zmiany

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, w ramach nowelizacji Polskiego Ładu planowana jest zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Zgodnie z obecną treścią projektu składce zdrowotnej będą podlegały osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie pozostawi wątpliwości, że wynagrodzenie wypłacane prokurentowi będzie podlegać 9% składce zdrowotnej.

Powstaje jednak pytanie jak organy będą podchodzić do planowanej zmiany przepisów i wynagrodzenie wypłaconego w pierwszej połowie bieżącego roku, tj. czy potraktują tę zmianę jako wprowadzenie nowego obowiązku, czy też jedynie jako zmianę doprecyzowującą przepisy. Analizując interpretacje NFZ można podejrzewać, że będzie to druga z powyższych opcji.

Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 lipca 2022 r.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy