Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 2.0

Wraz z postępująca pandemią zdecydowano się na wprowadzenie nowych środków pomocowych dla przedsiębiorców, które są określane mianem Tarczy antykryzysowej 2.0. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”) wprowadzono szereg przepisów, które w zamierzeniu ustawodawcy, mają jeszcze dodatkowo pomóc przedsiębiorcom przetrwać stan epidemii.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 695) i weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy 2.0 dotyczących wsparcia przedsiębiorców:

 • Zwolnienie ze składek ZUS – rozszerzono katalog przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS – do tej pory z dofinansowania mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 ubezpieczonych. Zgodnie z Ustawą na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc (art. 73 pkt 65 Ustawy). Co istotne, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona (art. 113 Ustawy).
 • Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców – zmieniono zasady przyznawania świadczeń postojowych dla przedsiębiorców. Zgodnie z Ustawą świadczenie postojowe (i) będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy; (ii) będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe; (iii) będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego (warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.). Co istotne w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (art. 73 pkt 34-37 Ustawy).

Kwota świadczenia postojowego to maksymalnie 2080 zł.

 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – zmieniono warunki umorzenia pożyczki. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 73 pkt 40 Ustawy).

Umożliwiono również wnioskowanie o tą formę dofinansowania firmom nie zatrudniającym pracowników.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy – poszerzono krąg odbiorców o m.in. organizacje pozarządowe. Doprecyzowano również, że można obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% (do tej pory przepis nie był precyzyjny), nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 73 pkt 20 Ustawy).
 • CIT (dokumentacja cen transferowych) – przedłużono do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. (art. 73 pkt 63 Ustawy).

Dodatkowo, Ustawa wprowadziła również nowy mechanizm pomocowy udzielany za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Celem oferowanego wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Szczegółowe warunki wsparcia, w tym zasady dotyczące zawierania umów dotyczących wsparcia będą opublikowane na stronie internetowej ARP.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy