Polski Nowy Ład - spółka holdingowa

Polski Ład – spółka holdingowa

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) wprowadzają zupełnie nowy sposób opodatkowania spółek, których głównym celem jest inwestycja w inne spółki. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące spółek holdingowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa CIT”).

Zgodnie z art. 24m pkt 2 Ustawy CIT spółka holdingowa musi być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, będącą polskim rezydentem podatkowym, która spełnia m.in. poniższe warunki:

 1. posiada nieprzerwanie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji w spółce zależnej co najmniej 1 rok,
 2. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium RP,
 3. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 4. nie korzysta ze zwolnień od podatku dotyczących specjalnych stref ekonomicznych,
 5. wspólnikiem takiej spółki nie jest podmiot zarejestrowany w raju podatkowym.

Co istotne Ustawa CIT zawiera również definicję spółki zależnej zgodnie z którą spółka ta musi spełnić następujące warunki:

 1. co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,
 2. nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 3. nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 4. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 5. nie korzysta ze zwolnień od podatku dotyczących specjalnych stref ekonomicznych

Do podstawowych zalet spółki holdingowej zaliczyć należy preferencyjny reżim opodatkowania dochodów osiąganych z dywidend oraz zbycia udziałów spółki zależnej.

Zwolnienie dla dywidend

Zgodnie z przepisami Ustawy CIT obowiązującymi również przed wejściem w życie Polskiego Ładu, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 Ustawy CIT, możliwe jest zwolnienie wypłacanych i otrzymywanych dywidend z opodatkowania w całości.

Zgodnie z nowym art. 24n ust. 1 Ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, uzyskane przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend. Pozostałe 5% będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w źródle kapitałowym, według stawki 19% i nie będzie objęte innymi zwolnieniami.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie do dywidend wypłaconych po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 62 Polskiego Ładu).

Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do obowiązującego obecnie zwolnienia dla dywidend wypłacanych przez podmioty krajowe, nowe przepisy mogą znaleźć zastosowanie także do dywidend otrzymywanych przez polskie spółki holdingowe od podmiotów spoza UE, EOG lub Szwajcarii a ponadto również krótszy jest okres posiadania udziałów (akcji) uprawniający do skorzystania ze zwolnienia.

Każdy podmiot będzie musiał przeanalizować, który sposób opodatkowania jest dla niego korzystniejszy, gdyż nie będzie możliwości ich łącznego stosowania.

Zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych

Z kolei w zakresie dochodów ze zbycia udziałów (akcji) w spółce zależnej przepisy wskazują, że dochody te podlegają zwolnieniu od podatku jeżeli nabywcą jest podmiot niepowiązany oraz pod warunkiem, że spółka holdingowa złoży właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Oświadczenie takie powinno zostać złożone na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia i powinni wskazywać (i) imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej stron umowy; (ii) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej spółki zależnej, której udziały (akcje) będą zbywane; (iii) wskazanie udziału w kapitale spółki zależnej, który będzie przedmiotem odpłatnego zbycia; (iv) planowaną datę zawarcia umowy.

Co istotne powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do zbycia udziałów (akcji) jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takich nieruchomości (tzw. spółki nieruchomościowe).

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0