Tarcza Antyputinowska

Polski Ład – Tarcza Antyputinowska

W związku z wojną w Ukrainie, obecnie trwają prace nad nowymi przepisami (tzw. Tarcza Antyputinowska), które w dużej mierze będą zmieniać przepisy wprowadzonego 1 stycznia 2022 r. Polskiego Ładu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) od początku budziły duże wątpliwości i zastrzeżenia i teraz zdecydowano o kolejnej, tym razem zdecydowanie szerszej, nowelizacji przepisów. Warto zwrócić uwagę, że duża część zmian będzie korzystna dla podatników, choć w praktyce może spowodować duże zamieszanie, gdyż w trakcie jednego roku potencjalnie trzykrotnie dojdzie do dużej zmiany zasad podatkowych.

Do najważniejszych planowanych zmian zaliczyć należy:

 • Obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12%, które ma mieć zastosowanie do podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców (art. 1 pkt 11 Projektu).
 • Wprowadzenie możliwości częściowego uwzględnienia składki zdrowotnej w podstawie opodatkowania przedsiębiorców, których dochód opodatkowany jest podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem od przychodów lub na podstawie karty podatkowej. W projektowanych przepisach przewidziane zostały roczne limity takiego odliczenia, uzależnione od formy opodatkowania:
  • w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu) (art. 4 pkt 1 Projektu);
  • w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu) (art. 1 pkt 15 Projektu);
  • w przypadku opodatkowania na podstawie karty podatkowej – 19 % zapłaconej składki (pomniejszenie podatku) (art. 1 pkt 29 Projektu).
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej (art. 3 pkt 1 Projektu).
 • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – projektowane przepisy przewidują zlikwidowanie skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, która zaczęła obowiązywać z początkiem 2022 roku i sprawiała liczne problemy podatnikom i płatnikom. Wychodząc jednak naprzeciw podatnikom, w projekcie przewiduje się jednak opcjonalną możliwość rozliczenia podatnika z uwzględnieniem tejże ulgi, gdyby podatnik miał stracić na proponowanych zmianach (art. 1 pkt 11 Projektu).
 • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30,000 złotych (art. 1 pkt 18 Projektu).
 • Kwota wolna a zaliczki – w projekcie przewidziane są zmiany zasad na jakich płatnicy będą uwzględniać kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT. Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie trzech płatników do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca łącznie 3,600 złotych (art. 1 pkt 18-19 Projektu).
 • W zakresie preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci planowane jest:
  • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (do 12-krotności renty socjalnej);
  • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców a dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30,000 złotych;
  • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie;
  • przywrócenie rodzicom samotnie wychowującym dzieci możliwość rozliczenia z dzieckiem, które zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,500 złotych, która została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu i zastępowała możliwość rozliczenia z dzieckiem.
 • Do pozostałych istotnych zmian zaliczyć można:
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów;
  • likwidację ulgi na zabytki od 2023 r., z zachowaniem praw nabytych do odliczenia wydatków poniesionych do 30 czerwca 2022 r.;
  • likwidację ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa);
  • wydłużenie terminu na przekazywanie JPK CIT i PIT do 2025 r.;
  • doprecyzowanie przepisów w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO).

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji przeszedł już etap konsultacji społecznych i wkrótce będzie przedmiotem prac parlamentarnych. Zgodnie z projektem większość zmian, jako korzystnych dla podatników, ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Niniejsze podsumowanie ma charakter ogólny. Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu. W przypadku zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami prosimy o kontakt.

  Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

   

  Podobne wpisy

  Polski Ład 2.0
  27 czerwca, 2022

  Polski Ład 2.0