Podatki a tarcza antykryzysowa

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2020 r. („Tarcza Antykryzysowa”). Przepisy Tarczy Antykryzysowej uległy pewnym zmianom w stosunku do początkowych założeń i projektu Ministerstwa Finansów.

Ustawa Antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 31 marca 2020 r.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy Antykryzysowej oraz rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów dotyczących kwestii podatkowych:

  • Przesunięcie terminów na złożenie deklaracji i informacji – przesunięto m.in. termin na złożenie (i) CIT-8 – do 31 maja 2020 r.; (ii) ORD-U oraz IFT-2R – do 31 maja 2020 r. (powyższe terminy przy założeniu roku podatkowego odpowiadającemu kalendarzowemu). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych termin na złożenie zeznania rocznego został wydłużony do 31 maja 2020 r.
  • Przedłużenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych – Termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przedłużony, co do zasady, o 3 miesiące (dla niektórych podmiotów regulowanych termin został przedłużony o 2 miesiące).
  • Rozliczenie strat podatkowych – podatnicy, którzy ponieśli stratę podatkową w 2020 r. oraz których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r., będą uprawnieni do odliczenia straty powstałej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
  • Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek od wynagrodzeń – planuje się wydłużenie terminu dla pracodawców na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od m.in. wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Zawieszenie terminów procesowych – bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe dotyczy m.in. postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań karnych skarbowych.
  • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – podatnicy którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, nie będą zobowiązani do zwiększania zaliczek na podatek dochodowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami.
  • Darowizny na walkę z koronawirusem – podatnicy, którzy przekażą darowizny rzeczowe lub pieniężne na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także darowizny przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, będą mogli odliczyć ich wartość od dochodu. Wartość odliczenia będzie zależna od terminu przekazania darowizny i może wynosić nawet 200% kwoty darowizny, w przypadku darowizn przekazanych do 30 kwietnia 2020 r.
  • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych – Mali podatnicy, którzy korzystają w 2020 r. z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych – W odniesieniu do: (i) wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów; oraz (ii) wniosków złożonych od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia odwołania stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące. Dodatkowo, Minister Finansów może jeszcze przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.
  • Raportowanie schematów podatkowych – Terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca do dnia odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowo dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rady gmin mogą wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Oprócz nowych regulacji należy przypomnieć, że podatnicy mogą korzystać z ulg przewidzianych w Ordynacji podatkowej, tj. (i) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty; (ii) odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych; lub (iii) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych. W przypadku decyzji dotyczących odroczenia podatków nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.

Po informacje dotyczące ulg dla firm w zakresie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kolejnego wpisu, który pojawi się na naszym blogu już jutro.

 

Podobne wpisy

13 października, 2021

Podatek od najmu