Podatki a tarcza antykryzysowa

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2020 r. („Tarcza Antykryzysowa”). Przepisy Tarczy Antykryzysowej uległy pewnym zmianom w stosunku do początkowych założeń i projektu Ministerstwa Finansów.

Ustawa Antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 31 marca 2020 r.

Poniżej podsumowanie wybranych regulacji Tarczy Antykryzysowej oraz rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów dotyczących kwestii podatkowych:

  • Przesunięcie terminów na złożenie deklaracji i informacji – przesunięto m.in. termin na złożenie (i) CIT-8 – do 31 maja 2020 r.; (ii) ORD-U oraz IFT-2R – do 31 maja 2020 r. (powyższe terminy przy założeniu roku podatkowego odpowiadającemu kalendarzowemu). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych termin na złożenie zeznania rocznego został wydłużony do 31 maja 2020 r.
  • Przedłużenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych – Termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przedłużony, co do zasady, o 3 miesiące (dla niektórych podmiotów regulowanych termin został przedłużony o 2 miesiące).
  • Rozliczenie strat podatkowych – podatnicy, którzy ponieśli stratę podatkową w 2020 r. oraz których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r., będą uprawnieni do odliczenia straty powstałej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
  • Wydłużenie terminu na wpłatę zaliczek od wynagrodzeń – planuje się wydłużenie terminu dla pracodawców na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od m.in. wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Zawieszenie terminów procesowych – bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe dotyczy m.in. postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań karnych skarbowych.
  • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – podatnicy którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, nie będą zobowiązani do zwiększania zaliczek na podatek dochodowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami.
  • Darowizny na walkę z koronawirusem – podatnicy, którzy przekażą darowizny rzeczowe lub pieniężne na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także darowizny przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, będą mogli odliczyć ich wartość od dochodu. Wartość odliczenia będzie zależna od terminu przekazania darowizny i może wynosić nawet 200% kwoty darowizny, w przypadku darowizn przekazanych do 30 kwietnia 2020 r.
  • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych – Mali podatnicy, którzy korzystają w 2020 r. z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych – W odniesieniu do: (i) wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów; oraz (ii) wniosków złożonych od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia odwołania stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące. Dodatkowo, Minister Finansów może jeszcze przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.
  • Raportowanie schematów podatkowych – Terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca do dnia odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowo dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rady gmin mogą wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Oprócz nowych regulacji należy przypomnieć, że podatnicy mogą korzystać z ulg przewidzianych w Ordynacji podatkowej, tj. (i) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty; (ii) odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych; lub (iii) umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych. W przypadku decyzji dotyczących odroczenia podatków nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.

Po informacje dotyczące ulg dla firm w zakresie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kolejnego wpisu, który pojawi się na naszym blogu już jutro.

 

Podobne wpisy

Tarcza antykryzysowa 3.0
24 czerwca, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0