Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie zatrudnienia

Podatki, składki i inne obowiązki przedsiębiorcy.

O czym musisz pamiętać?

Założenie działalności gospodarczej wydaje się być największym biurokracyjnym problemem. Nic bardziej mylnego. W trakcie prowadzenia własnej firmy na przedsiębiorcę spada bardzo dużo obowiązków. Podatki, składki i wiele innych opłat, które wymagają terminowości i sporego nakładu finansowego to tylko część codziennego funkcjonowania firmy.

Obowiązki ewidencyjne

Aby wypełnić cele podatkowe każdy przedsiębiorca musi prowadzić różne ewidencje. W niektórych formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej ten obowiązek jest mniejszy. Podstawowymi rodzajami ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorców są ewidencja przychodów, środków trwałych, wyposażenia, pracownicza oraz księga przychodów i rozchodów.

Obowiązki względem Urzędu Skarbowego

Do obowiązków przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego należy m.in. wpłacanie podatku PIT-4 oraz PIT-11. Istotne jest zachowanie terminów. PIT-4, czyli podatek dochodowy za pracownika, musi zostać odprowadzony do 20. dnia każdego miesiąca. PIT-11 to podsumowanie roczne przychodów osiągniętych przez pracownika i zleceniobiorcę, a także pobranych zaliczkach na podatek i składki. PIT-11 należy przekazać do Urzędu Skarbowego do końca lutego każdego roku działalności.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zobligowana odprowadzać podatek PIT ze swojej działalności oraz podatek VAT. Konieczne jest także comiesięczne przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do organów kontroli skarbowej, w której zawarte są dane podatkowe firmy.

Obowiązki względem ZUS

Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy po zatrudnieniu pracownika na umowie o pracę, bądź umowie o zlecenie jest zarejestrowanie go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Termin wykonania tego obowiązku to 7 dni od dnia zatrudnienia. Nowego pracownika zgłasza się za pomocą formularza ZUS ZUA. W przypadku spraw związanych ze zmianami zatrudnienia wykorzystuje się również formularze: ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA i ZUS ZWNA.

Co miesiąc należy również przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA, w której zawarte są wszystkie sprawy związane ze składkami ubezpieczeniowymi. Do tej deklaracji dołącza się trzy załączniki: ZUS RCA, ZUS RSA oraz ZUS RZA.

Prowadzenie własnej działalności wymaga także zdawania raportów do Urzędu Statystycznego, przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarkę odpadami, a także zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Spora ilość obowiązkowych działań biurowych może być przekazana ekspertom. Pomocą w tego typu zagadnieniach zajmuje się biuro księgowo-doradcze JB Solutions, w którym pracują m.in. wykwalifikowani eksperci zajmujący się sprawami gospodarczymi.

Obowiązki comiesięczne

Lp.dataczynność
1do 5-ego każdego miesiącanależy złożyć deklaracje ZUS DRA dla jednostek budżetowych i samorządowe zakłady budżetowe oraz dokonać opłaty składki za wspomniany miesiąc
2do 10-ego każdego miesiącanależy złożyć deklaracje ZUS DRA dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie i opłacić składkę za wspomniany mieisąc
3do 10-ego każdego miesiącawypłacenie wynagrodzeń
4do 15-ego każdego miesiącanależy złożyć deklaracje ZUS DRA przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników, zleceniobiorców ) i opłacić składkę za wspomniany miesiąc
5do 20-ego każdego miesiącanależy opłacić  zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych  przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
6do 20-ego każdego miesiącaZłożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za miesiąc poprzedni. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

Obowiązki coroczne

Lp.dataczynność
1od 1-ego styczniaDzień, od którego zaczyna funkcjonować obowiązek stosowania przy rozliczeniach płacowych nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika pełnoetatowego
21-ego styczniaUstalenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2019 r.
3do 31-ego stycznianależy złożyć PIT-11 oraz ZUS IWA za rok poprzedni oraz PIT 4r, 8ar
4do 31-ego styczniaPoinformowanie zatrudnionych osób o nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w bieżacym roku przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu  wynagradzania
5do końca lutegoZawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2018 r. przez zatrudnianych emerytów lub rencistów
6do końca lutego trzeba przekazac pracownikom PIT-11 , PIT-8C, IFT-1R za rok poprzedni
7od 1-ego marcaZmiana kwot wolnych od potrąceń obowiązujących przy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych)
8do 31-ego marcaOstatni dzień na wypłatę tzw. trzynastki czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok
9od 1-ego kwietniaRozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej czyli na okres od kwietnia bieżącego roku do marca roku przyszłego
10do 31-ego majaPrzekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca roku poprzedniego  do 28 lutego roku obecnego r.
11do 30-ego wrześniaOstatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za rok poprzedni. Ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września obecnego roku
12do 30-ego listopadaustalenie płatników składek na przyszły rok do wypłaty zasiłków, który na ostatni dzień listopada zgłasza co najmniej 21 osób
13do 31-ego grudniatermin, do którego powinno sporządzić się plan urlopów na przyszły rok
14do 31-ego grudniaDokonanie finalnej korekty odpisów na zfśs za obecny rok na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz wycofanie nadwyżki z konta zfśs na rachunek bieżący firmy lub pomniejszenia przyszłorocznego odpisu na działalność socjalną o kwotę nadpłaty – gdy faktyczna średnia liczba zatrudnionych jest niższa od tej planowanej, bądź odprowadzenie na wyodrębniony rachunek zfśs dodatkowych środków, których kwota zależy od rozmiarów różnicy między stanami planowanymi a faktycznymi – gdy zakładany poziom zatrudnienia jest mniejszy od rzeczywistego.

dodatkowo:

Lp.dataczynność
1od 1-ego lipca 2019obowiązek wprowadzenia PPK przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób
2do 26-ego września 2019Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
3od 1-ego stycznia 2020obowiązek wprowadzenia PPK przez podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób
4od 1-ego lipca 2020obowiązek wprowadzenia PPK przez podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób
5od 1-ego stycznia 2021obowiązek wprowadzenia PPK przez pozostałe podmioty

Prowadzenie własnej działalności wymaga także zdawania raportów do Urzędu Statystycznego, przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarkę odpadami, a także zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Spora ilość obowiązkowych działań biurowych może być przekazana ekspertom. Pomocą w takich zagadnieniach zajmuje się również biuro księgowo-doradcze JB Solutions, w którym pracują wykwalifikowani eksperci zajmujący się tego typu sprawami gospodarczymi, a także kompleksową obsługą kadrowo-płacową oraz księgową i doradczą

Podobne wpisy