Nowe zasady opodatkowania od lipca 2023: JPK, ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, podatek od spadków i darowizn

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił i przekazał do rozpatrzenia przez Senat ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PIT”) oraz w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Poniżej prezentujemy wybrane zmiany w powyższych ustawach, które najprawdopodobniej wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Stawka ryczałtu a wynajem prywatny przez małżonków

Przychody z tzw. wynajmu prywatnego opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według dwóch stawek ryczałtu – stawki 8,5% oraz 12,5%, przy czym ta wyższa stawka ryczałtu ma zastosowanie do nadwyżki przychodów z wynajmu ponad kwotę 100.000 złotych.

W przypadku gdy przychody z wynajmu uzyskiwane są przez współwłaścicieli powyższy limit jest co do zasady odrębny dla każdego ze współwłaścicieli. Zgodne z obecnymi przepisami wyjątek od tej zasady ma miejsce w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków, kiedy to przedmiotowy limit dotyczy łącznie obojga małżonków.

Zgodnie z projektowanymi zmianami z dniem 1 lipca 2023 r. limit zmiany stawki ryczałtu od przychodów z wynajmu prywatnego przewidziany dla małżonków zostanie podwyższony do 200.000 zł (art. 8 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Powyższy wyższy limit będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

JPK dla podatku dochodowego

Z dniem 1 lipca 2023 r. mają wejść w życie przepisy opóźniające o rok rozpoczęcie wdrażania obowiązku regularnego przesyłania plików JPK przez podatników podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego pliki JPK przesyłać będą obowiązani począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu:

1. 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego);

2. 31 grudnia 2025 r. – w przypadku pozostałych (innych niż wskazanych w pkt 1) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT;

3. 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych (tj. innych niż wskazani w pkt 1 i 2) podatników podatku dochodowego.

Ulga na jedno dziecko niepełnosprawne

Od 1 lipca 2023 r. korzystanie z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne ma nie być uzależnione od wysokości dochodu podatnika lub podatnika i jego małżonka (nowy art. 27 ust. 2e Ustawy PIT). Zmiana ta będzie miała zastosowanie już do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ulga rehabilitacyjna

Od 1 lipca 2023 r. z ulgi rehabilitacyjnej jako osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, korzystać będą mogły wszystkie osoby, na których otrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 26 ust. 7e Ustawy PIT). Powyższa zmiana oznacza, że z ulgi rehabilitacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne będące ich dziadkami lub wnukami. Zmiana ta również będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z planowanymi przepisami zostaną znacząco podniesione progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn. I tak, zgodnie z projektowanymi przepisami opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Pamiętaj, że każda sytuacja podatkowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Powyższy artykuł to ogólne podsumowanie zmian, które mają na celu pomoc w zrozumieniu ogólnego zarysu nowelizacji. Jeżeli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się więcej o szczegółach tych zmian lub jak mogą one wpłynąć na Twoją sytuację, zapraszamy do kontaktu z nami.

    Administratorem danych osobowych jest JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000518202, NIP: 5842735503, REGON: 222071637. Adres e-mail: info@jbsolutions.pl (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „dane osobowe”).

     

    Podobne wpisy